Svaz strojírenské technologie – zájmové sdružení (dříve Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky – zájmové sdružení) byl založen 22. června 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd.
Svaz byl založen zejména na podporu a ochranu společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70% produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a  měřidla.

Strategie SST pro období 2022 – 2027

(Schváleno na 71. zasedání správní rady SST dne 22. 6. 2022 v Praze.)

Cíl:

Sdružovat výrobce a dodavatele obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů za účelem jejich podpory s cílem vytvořit silné oborové seskupení výrobců a dodavatelů s kvalitními produkty a na ně navázanými službami, a podporovat tento obor tak, aby podíl produkce a prodeje ČR na světové produkci v tomto segmentu rostl, nebo alespoň zůstal zachován.

Strategické aktivity k dosažení cíle:

 1. Podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií - podpora rozvoje a konkurenceschopnosti členských podniků SST.

 •     Podpora členských podniků při inovacích vyráběných strojů zvyšováním jejich užitných vlastností, přidané hodnoty
 •     a konkurenceschopnosti. (Podrobněji o možnostech viz Příloha č.1).
 •     Podpora členských podniků při získávání dotačních projektů (EU, MPO, TAČR atd.) ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými
 •     institucemi, dále při jejich činnosti v projektech výzkumu a vývoje v oblasti OS a TS a podpora spolupráce při využití výsledků těchto
 •     projektů.
 •     Podpora digitální transformace členských podniků a zavádění digitálních technologií.
 •     Organizování setkání technických a výrobních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
 •     Spolupráce při zpracování prognóz oboru OS a TS.
 •     Racionální využití koncepce Průmysl 4.0..
 •     Podpora nových efektivních výrobních technologií.
 •     Využití aktuálních dokumentů TPSVT, tj. Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu oboru OS a TS pro
 •     období 2020 – 2025 a Technologického foresightu oboru SVT pro horizont 2030.

2. Prosazování zájmů členských podniků SST v dialogu se státní správou a společenskými organizacemi v ČR

 • Prosazování zájmů členů SST přímým dialogem se zástupci státní správy (MPO, MMR, MŠMT, CzechTrade, CzechInvest, HK ČR), společenských organizací, EU a          mezinárodních institucí zejména v oblastech:
 • Podpory exportu, podpory investic, výzkumu, technického vzdělávání, zvyšování produktivity práce, snižování personálních nákladů a zvyšování flexibility lidských zdrojů.
 • Prosazování zájmů SST v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s ostatními svazy v ČR.

3.Podpora marketingových aktivit členských podniků

 •    Spolupráce s BVV, a.s. při zajišťování účasti členských podniků na MSV/IMT, zajištění doprovodného programu a
 •    mediální propagace MSV a IMT v ČR i v zahraničí.
 •    Spolupráce se SP, MPO a CzechTrade při výběru oficiálních účastí a spol. veletrhů pro podniky SST a spolupráce s dalšími pořadateli
 •    veletrhů a výstav.
 •    Účast SST na schválených výstavách a veletrzích, zastupování vybraných členských subjektů.
 •    Aktualizace webových stránek SST.
 •    Podpora využívání nových obchodních modelů, které zvyšují prodej strojů. (Podrobněji o možnostech viz Příloha č.1).
 •    Pořádání tiskových konferencí (pro MSV/IMT a EMO).

    

4. Propagace oboru a členských podniků SST v mediích

 •      Mediální prezentace SST a jeho členů v odb. časopisech, rozhlase, TV a také v zahr. médiích (publikace zahr. svazů).
 •      Vydávání časopisu SST 3 x ročně, sběr informací z odborných medií, CECIMO, Oxford Studies, Gardner Research, překlady.
 •      Organizování (spoluorganizování) akcí propagujících obor.
 •      Každoroční vyhlašování členského podniku, který dosáhl největšího meziročního absolutního a relativního růstu objemu výroby.

 5. Aktivní spolupráce s CECIMO

 •      Propagace členských subjektů SST v materiálech publikovaných CECIMO.
 •      Spolupráce s CECIMO resp. s VDW a UCIMU při zajišťování účasti členských subjektů SST na EMO Hannover resp. EMO Milano.
 •      Spolupráce s národními svazy sdruženými v CECIMO.
 •      Účast na jednáních General Managers, General Assembly a doprovodných akcích CECIMO.
 •      Aktivní spolupráce v oblasti přípravy podkladů pro jednání CECIMO včetně výměny statistických dat.
 •      Sběr a předávání statistických dat pro CECIMO (Barometr, National activity form). 

          

 6. Podpora rozvoje technického vzdělávání

 •        Komunikace se státní správou (MŠMT, MMR) a dalšími organizacemi v oblasti technického školství (učňovské, střední a vysoké školy).
 •        Společně se SpOS, RCMT a TPSVT organizovat vzdělávací kurzy a info semináře pro technické pracovníky členy SST a tak významně
 •        podpořit jejich další vzdělávání        
 •        Spolupráce s členskými subjekty SST při provádění statistických šetření v této oblasti.
 •        Zapojení do vzdělávacích projektů v rámci OPPI/OPPIK.
 •        Organizace soutěže studentů středních technických škol a učilišť v programování CNC strojů v rámci MSV/IMT Brno.
 •        Propagace oboru mezi mladými lidmi na všech stupních vzdělávání.
 •        Komunikace a spolupráce se středními školami a dalšími institucemi v rámci udržitelnosti v CNC programování.
 •        Prezentace výsledků práce vynikajících studentů a doktorandů v časopise SST, MM a na MSV Brno.

7. Poskytování informačních služeb

 •       Zajištění statistických údajů o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě v ČR, v CECIMO a ve světě.
 •       Zpracování čtvrtletních studií o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě.
 •       Vydávání Zprávy o stavu oboru za předchozí rok k 31. 8. běžného roku.

8 Rozšiřování členské základny

 •      Usilovat o rozšiřování členské základny zejména o výrobce OS a TS a výrobce nástrojů a komponentů.

Pro dosažení cíle strategie se předpokládá, že všichni členové SST budou v maximální míře využívat výše uvedené strategické aktivity a že se budou na dosažení cíle strategie významně podílet nezbytným úsilím o zvýšení objemu svých výrob (své konkurenceschopnosti) a tak svého rozvoje a udržitelnosti.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.