Technický týdeník č. 19/2019

Studijní program Průmysl 4.0 na Fakultě strojní ČVUT Praha

 Strojírenství je obor, který se neustále vyvíjí a přirozeně integruje nové technické znalosti, jež do strojů a zařízení pronikají z dalších technických oborů. Jedná se zejména o intenzivnější nasazení a využití nástrojů a postupů v oblasti průmyslové komunikace, digitalizace a softwarového inženýrství. V posledních letech prošla intenzivními změnami také oblast výroby, neboť řada firem začala zavádět postupy a řešení v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato situace pochopitelně vyžaduje i změny ve vzdělávání mladých inženýrů.

 Fakulta strojní ČVUT v Praze na tuto situaci reagovala a jako první univerzita v České republice umožňuje, počínaje akademickým rokem 2016–2017, studium v akreditovaném magisterském studijním programu Průmysl 4.0. Důležitost nového programu v rámci celkového vzdělávacího zaměření fakulty podtrhuje i fakt, že nový program byl iniciován a je garantován děkanem Fakulty strojní, prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.

 Výukový obsah nového programu kombinuje základní předměty strojního inženýrství relevantní pro průmyslovou výrobu a výrobní stroje s předměty specificky vázanými na nový pohled na moderní průmysl, čímž je dosaženo účinného synergického efektu. Integrují se zde hardwarová řešení, ovládací software, komunikace a výměna dat a na to vázané řízení strojů, systémů a lidí. Roste podíl operací bez zásahu člověka, ale cílem stále zůstává snaha vyrobit požadovaný fyzický produkt s definovanými náklady, kvalitou a časem dodání. V uvedeném studijním programu se studenti učí výrobním procesům a zásadám provozu strojů, které tyto procesy zajišťují. To je integrálně propojeno s novými možnostmi v oblasti techniky i byznysu, které umožňuje digitalizace výroby a sdílení informací napříč celým dodavatelským řetězcem.

 Studium kombinuje existující vyučované technické předměty (například Mechanika mechanismů, Průmyslové roboty a manipulátory, Výrobní stroje a zařízení, Automatizace výrobních zařízení, Simulace mechatronických systémů atd.) s novými předměty specificky zaměřenými na Průmysl 4.0, jako například Aditivní a alternativní technologie, Znalostní a datové inženýrství, Softwarové inženýrství, Distribuované systémy, Počítačové vidění a virtuální realita, Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví či Řízení lidských zdrojů. Výuka je zajišťována zejména kmenovými pracovníky Fakulty strojní, ale probíhá i ve spolupráci se specialisty z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.

 Profil a možnosti uplatnění absolventů oboru Průmysl 4.0

 Absolventi oboru získávají teoretické znalosti potřebné k realizaci procesu automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence. Disponují znalostmi modelování, simulací a optimalizací mechanických, mechatronických, výrobně- technologických systémů, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových informačních a řídicích systémů. Nedílnou součástí studia jsou také předměty zaměřené na oblast podnikání na internetu, internet věcí, služeb a lidí.

 Absolventi oboru umějí navrhovat informační systémy pro podnikání a výrobu s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Jsou schopni navrhovat, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení a robotické systémy. Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice souvisejících s používáním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence ve výrobě, službách a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.

 Absolventi programu najdou uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům a implementaci zařízení pro automatizaci průmyslových procesů, zejména s využitím možností internetu, a organizaci takové průmyslové výroby.

 Zkušenosti s výukou

 Počet studentů v novém studijním programu postupně roste. V prvním akademickém roce byli zapsáni pouze čtyři studenti, aktuálně je počet studentů okolo 12 v každém ročníku studia. Zájem o tento program projevují zejména mladí lidé, kteří vidí svou budoucnost v moderní průmyslové výrobě, chtějí však získat vzdělání s větším nadhledem a s větší integrací dalších technických i netechnických znalostí. Program Průmysl 4.0 si tak postupně získává svou pevnou pozici mezi tradičními obory programu Strojní inženýrství, jako jsou Mechatronika, Výrobní a materiálové inženýrství nebo Výrobní stroje a zařízení.

 

·       Projekt „Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie“

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010947

 

Doba realizace projektu:           1.6. 2019 – 31.5.2022

 

Celková výše projektu:               29 986 432,00 Kč

 

Příjemcem je Svaz strojírenské technologie, z.s.

 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

 

-          Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-2022

 

 Cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců členských podniků za účelem zvýšení jejich pracovních kompetencí.

 

 Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

 

 

Aktivita

Jednotkový náklad

(osoba/hodina)

Obecné IT

324

Specializované IT

609

Měkké a manažerské dovednosti

593

Technické a jiné odborné vzdělávání

252

Účetní, ekonomické a právní kurzy

436

   

Jazykové vzdělávání

230

Interní lektor

144

 

- Členské firmy Svazu strojírenské technologie mají vzdělávání zaměstnanců plně hrazeno z projektu.

 

- Organizace svazu si mohou vybrat témata dle vlastních potřeb.

 

- Zahájení vzdělávání se předpokládá v lednu 2020.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.