Technický týdeník č. 06/2018

Zvyšování evropské konkurenceschopnosti je klíčovou prioritou

Asociace reprezentující klíčové evropské průmyslové subjekty zabývající se výzkumem a inovacemi, vyzývají Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU, aby vypracovaly nový Program výzkumu a inovací (FP9) s vhodnou koncepcí a potřebným rozpočtem, odpovídající ambicím Nové průmyslové strategické politiky EU 2017. Zástupci těchto asociací podepsali v Bruselu v pořadí už druhou společnou deklaraci.

V Nové průmyslové strategii EU hraje zásadní roli pro posílení vedoucí pozice průmyslu oblast Výzkumu, Vývoje a Inovací - Research, Development and Innovation, RD&I). Budoucí konkurenceschopnost Evropy a udržitelnost evropského sociálního modelu do značné míry závisí na RD&I, protože dvě třetiny ekonomického růstu v Evropě se dnes odvozuje právě od výsledků výzkumu a vývoje. Investice do RD&I jsou klíčovým hnacím momentem technologického vývoje a základem pro zavádění inovací s různými dopady na společnost. Intenzita RD&I v Evropě je však mnohem nižší oproti takovým zemím, jako jsou USA, Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. Dosažení cíle EU - vynakládat 3 % hrubého domácího produktu na výzkum a vývoj - si vyžádá značné zvýšení výdajů.

Jak již bylo řečeno v předchozím společném prohlášení, k naplnění požadavku Jeana-Claude Junckera „vytvořit silnější a konkurenceschopnější průmysl“ a „pomoci našim zemím stát se světovým leadrem v inovacích“ by měl FP9 od samého počátku preferovat podporu průmyslové konkurenceschopnosti. To vyžaduje ambiciózní strategii, upřednostňování úspěšného výzkumu, porozumění novým rizikům a příležitostem, zvažování širších mezinárodních podmínek a zaměření se na evropskou přidanou hodnotu.

Ke zvýšení naší konkurenceschopnosti cestou zvyšování produktivity potřebuje Evropa anticipovat vývoj v USA a v Asii v oblasti klíčových technologií, které tvoří základ budoucí produkce a služeb. Proto by měla koncepce FP9 reflektovat následující priority a cíle:

• Maximalizace účinku RD&I na společnost, založeného na programu Horizon 2020. Tato priorita zahrnuje podporu a stimulaci investic ze soukromého sektoru do RD&I jako klíčového komponentu nové průmyslové strategické politiky EU.

• Posílení evropských průmyslových kapacit absorpcí a aplikací nových technologií pro výrobu nových produktů a služeb – za podpory programu Horizon 2020 a národních programů RD&I – a jejich aplikace při nasměrování globálních výzev. Koncepce Programu FP9 by měla maximalizovat účast průmyslových sektorů na podpoře konkurenceschopného RD&I ekosystému, schopného lépe absorbovat nejnověji vyvinuté inovace a technologie ve prospěch celé společnosti.

• Posílení evropských průmyslových kapacit s cílem udržet Evropu na špici „inovačních závodů“ s ostatními státy, aby byl zajištěn evropský ekonomický růst a zaměstnanost. Budoucí FP9 by měl Evropě umožnit držet krok v oblasti RD&I cestou podpory vývoje inovativních technologií a dovedností s přihlédnutím ke společenským výzvám, získávání nových trhů a vytváření nových průmyslových sektorů.

• Podpora evropských přeshraničních kooperací ve sféře RD&I, která je teď potřebná více než kdy jindy k vytvoření nepřetržitého transferu technologií ve prospěch evropské ekonomiky a společnosti. V tomto kontextu by partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs – Smluvní partnerství; JTIs – Joint Technology Initiatives) mělo působit jako pákový efekt investic soukromých firem, propojující národní a regionální úsilí v rámci EU a napomáhat zapojení malých a středních podniků a start-upů do mezinárodních dodavatelských řetězců, při využití výzkumných a technologických organizací jako znalostních partnerů.

25 evropských profesních asociací, podepsaných pod touto společnou deklarací, je připraveno ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU definovat a implementovat ambiciózní FP9. Ve shodě se Smlouvou o fungování EU by měl FP9 směřovat k posílení nejen evropské vědecké, ale i technologické základny a povzbuzovat vývoj konkurenceschopného evropského RD&I ekosystému. Tyto skutečnosti se jeví jako prvořadé pro udržení pozic Evropy jako globálního průmyslového leadra a pro zajištění růstu a zaměstnanosti v Evropě.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.