Technický týdeník č. 7/2024

Zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie prostřednictvím obchodních dohod

Dohody o volném obchodu a další typy obchodních dohod jsou klíčem k posílení konkurenceschopnosti a vedoucího postavení řady odvětví evropského výrobního průmyslu. Aktivním zapojením do těchto dohod a jejich podporou může EU uvolnit nové příležitosti pro tato odvětví tím, že usnadní lepší přístup výrobků evropských firem na světové trhy a omezí obchodní překážky. Důležitá bude zejména:

  1. Ratifikace dohody o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur

EU musí upřednostnit okamžitou realizaci dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem, která byla uzavřena v roce 2019, ale stále se čeká na finální rozhodnutí o její aplikaci. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem posílí integraci zúčastněných ekonomik a pomůže diverzifikovat hodnotové řetězce pro dovoz i vývoz. To má zásadní význam pro konkurenceschopnost odvětví EU zaměřených na vývoz produktů, jako jsou obráběcí stroje, vzhledem k tomu, že trh Mercosuru s obráběcími stroji je významný a má hodnotu více než 1,1 miliardy eur (údaj z roku 2022). Důležité je, že podpis dohody rovněž pomáhá podporovat otevřenou strategickou autonomii EU v době rostoucích obav o hospodářskou bezpečnost prostřednictvím partnerství s podobně politicky orientovanými zeměmi.

  1. Posílení obchodních vztahů s klíčovými partnery

EU by měla usilovat o rozšíření a zlepšení své obchodní agendy podporou dialogu se zeměmi, jako jsou Spojené státy a Indie. Přestože díky úsilí Rady pro obchod a technologie (TTC) mezi EU a USA došlo k pozitivnímu vývoji, je třeba podniknout další kroky k usnadnění obchodu mezi těmito dvěma hlavními obchodními partnery. CECIMO mimo jiné důrazně podporuje jednání o dohodě o vzájemném uznávání strojních zařízení. Taková dohoda by zjednodušila obchodní procesy tím, že by omezila byrokratické postupy, snížila náklady vývozců a překonala problémy způsobené nedostatkem speciálních orgánů pro posuzování shody na obou trzích. Podobně by měla být zintenzivněna probíhající jednání se zahraničními partnery, jako je Indie.

Vzhledem k aktuálním hospodářským a geopolitickým výzvám by strategická obchodní partnerství EU měla být na prvním místě politické agendy, neboť jsou zásadní pro udržení konkurenceschopnosti výrobců v EU.

Posílení pravomocí orgánů dozoru nad trhem při ochraně trhu Evropské unie před nebezpečnými výrobky

Orgány dozoru nad trhem v EU mají zásadní význam pro ochranu jednotného trhu před nevyhovujícími výrobky.

V roce 2022 zdůraznila odborná zpráva EU, že celní orgány čelí mnoha výzvám, jako je růst celosvětového obchodu a nárůst mnoha bezpečnostních rizik a rizik souvisejících s dodržováním předpisů, které je třeba kontrolovat. Jedná se celkem cca o 350 právních předpisů. Tím se příslušné orgány dostávají pod neuvěřitelný tlak.

V sektoru výrobních strojů se orgánům dozoru nad trhem často nedaří zabránit vstupu nevyhovujících dovážených strojů na vnitřní trh a/nebo přítomnosti nevyhovujících evropských strojů na evropském vnitřním trhu. Jedná se o stroje, které nesplňují základní zdravotní a bezpečnostní předpisy, ohrožují zdraví a bezpečnost na pracovišti, jakož i životy pracovníků.

Výrobci a dodavatelé, kteří nedodržují evropské předpisy, navíc těží ze snížených výrobních nákladů a získávají na trhu nespravedlivou komparativní výhodu. To narušuje podmínky hospodářské soutěže a podkopává konkurenceschopnost evropských výrobců, kteří investují značné finanční prostředky do vývoje výrobků s vysokými bezpečnostními standardy splňujícími evropské předpisy.

K případům nedodržování předpisů může docházet v důsledku neznalosti a/nebo špatné informovanosti výrobců strojních zařízení, která nesplňují příslušné základní požadavky, nebo v důsledku úmyslného porušování předpisů ze strany výrobců strojních zařízení, kteří chtějí neoprávněně snižovat své náklady na vývoj a výrobu.

Z těchto důvodů bude důležité uskutečnit následující kroky:

  1. Poskytnout dodatečné zdroje orgánům dozoru nad trhem

Orgány dozoru nad trhem by měly absolvovat dodatečná školení a získat finanční zdroje, aby se mohly vyrovnat s požadavky nových právních předpisů, zejména s požadavky vyplývajícími z nových ekologických a digitálních nařízeni.

  1. Zlepšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami

Účinný dozor nad trhem vyžaduje lepší spolupráci a komunikaci mezi hospodářskými subjekty, celními orgány a orgány dozoru nad trhem, co se týče příslušných předpisů EU, norem a požadovaných postupů při posuzování shody.

  1. Postupovat podle pokynů pro odhalování nevyhovujících průmyslových výrobků.

Průmysl může hrát velkou roli při podpoře orgánů dozoru nad trhem, například poskytováním pokynů k odhalování nevyhovujících výrobků na vnitřním trhu (například pokyny CECIMO pro označování laserových strojů značkou CE) a vytvářením bezpečnějšího pracovního prostředí pro pracovníky, a tím i zajištěním konkurenceschopnějšího evropského průmyslu.

Cílem tohoto dokumentu je přispět ke konkurenceschopnosti EU napříč jejími průmyslovými ekosystémy, což je cíl, který není dosažitelný bez silného výrobního sektoru. Toto transformační úsilí musí politici vést ve spolupráci s průmyslem a klíčovými zúčastněnými stranami.

Členské asociace CECIMO jsou připraveny sehrát zásadní roli při prosazování vize, podle níž se Evropa stane globálním centrem excelence ve výrobě. Společně tak můžeme utvářet budoucnost, v níž bude excelence výroby v EU hnací silou ekonomického růstu určující směr v globálním měřítku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.