Technický týdeník č. 2/2024

François Duval byl jmenován novým prezidentem CECIMO

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO oznámila jmenování pana Françoise Duvala svým novým prezidentem na dvouleté funkční období. V této funkci vystřídá Dr. Heinz-Jürgena Prokopa.

Současně se jmenováním pana Duvala nastupuje do funkce předsedy technického výboru pan Riccardo Rosa, prezident společnosti Rosa Ermando Spa. Jeho priority se soustřeďují na uplatňování nového nařízení o strojních zařízeních a prosazování předpisů vstřícných k odvětví MT. Klíčovým bodem agendy technického výboru bude i nadále normalizace.

Pan Michael Merkle, generální ředitel společnosti Agathon AG, bude i nadále zastávat klíčovou funkci ve Výboru pro komunikaci a propagaci, který se zaměří na podporu konkurenceschopnosti odvětví a udržitelného hospodářského růstu.

Stejně tak pan Marcus Burton, poradce společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd, zůstává ve vedení Hospodářského výboru a jeho hlavním úkolem i nadále budou analýzy statistik a formulace prognóz v odvětví MT.

*Kdo je François Duval?*

Pan Duval vystudoval inženýrství na Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM) v Lille a budoval svou pracovní kariéru, která trvá již téměř tři desetiletí, ve skupině FIVES. Během této doby zastával významné manažerské pozice a osvědčil se jako výjimečný vedoucí pracovník. Od července 2020 je pan Duval generálním ředitelem společnosti GF Machining Solutions France. Díky svým více než dvacetiletým zkušenostem v oboru obráběcích strojů, včetně šestiletého působení ve funkci prezidenta skupiny výrobců a dovozců obráběcích strojů v rámci francouzského sdružení SYMOP, z něhož se nedávno stala společnost EVOLIS, sehrál klíčovou roli při utváření pozitivního podnikatelského prostředí pro toto odvětví ve Francii.

Pan Duval zahájil svou kariéru v oboru MT jako generální ředitel společnosti Cinetic Machining, kde se zabýval vývojem v oblasti frézování a laserového svařování pro automobilové pohony, frézování hliníkových výlisků, výroby fréz pro letecký průmysl a repasování obráběcích strojů. Následná akvizice společnosti Metrap, největšího producenta repasovaných strojů ve Francii, znamenala významný milník v jeho pracovní kariéře. Sloučením společnosti Metrap se společností Cinetic Machining vznikla společnost Fives Machining, která umožnila realizaci jeho strategických vizí. Pan Duval má za sebou rovněž bohatou mezinárodní kariéru, při níž získal rozsáhlé zkušenosti ve východní Evropě, Asii a Austrálii.

 

  • Evropa jako světové výrobní centrum

 

V dynamickém a neustále se vyvíjejícím průmyslovém prostředí Evropy probíhá hluboká transformace, v níž konvergence digitalizace a ekologického přechodu významně formuje růst všech průmyslových ekosystémů. Akceptací podmínek digitální éry integrují průmyslová odvětví nová řešení, jako je umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT) a analýza dat, s cílem zvýšit efektivitu, produktivitu a zajistit přizpůsobivost. Silný důraz na udržitelnost orientuje zároveň společnosti k ekologicky šetrným postupům, integraci obnovitelných zdrojů energie a výrobním metodám účinně využívajícím zdroje.

Trh EU zažívá zvýšený tlak ze strany mezinárodních konkurentů. Oblasti, které byly dříve považovány za baštu výrobků a služeb vyráběných v Evropě, jsou nyní svědky zvýšené konkurence ze strany globálních protějšků. Toto zintenzivnění dynamiky trhu je často důsledkem podpory národních politik a investic. Proto je pro evropské podniky zásadní zavést strategická opatření, která posílí a udrží jejich konkurenceschopnost. EU musí reagovat obnoveným zaměřením na technologický pokrok, zefektivnění procesů a tržně orientované strategie, aby posílila svou činnost v klíčových odvětvích na trhu EU.

CECIMO zastupuje evropské uživatele výrobních technologií a věří, že silnější výrobní průmysl může pomoci průmyslovým ekosystémům EU dosáhnout nezbytných transformačních změn, které vyžaduje digitální a ekologický přechod. Kromě toho by posílení tohoto odvětví prostřednictvím strategických investic do inovací, zavádění pokročilých technologií a zvyšování efektivity mohlo být klíčové pro zlepšení konkurenceschopnosti EU vůči mezinárodním hráčům.

Příští Evropská komise a Evropský parlament proto musí vypracovat strategickou politiku a investiční program zaměřený na posílení hodnotového řetězce tohoto odvětví. Tato politická agenda by se měla zaměřit na zefektivnění investic, snížení regulační zátěže a využití potenciálu stávajících technologií i nových řešení. Cílem takového komplexního přístupu je poskytnout EU konkurenční výhodu napříč různými průmyslovými ekosystémy.

CECIMO si uvědomuje potřebu jednotného přístupu, a proto stanovilo čtyři oblasti, na které se zaměřuje, aby podpořilo růst zpracovatelského průmyslu a propagovalo EU jako světové výrobní centrum.

Strategická doporučení CECIMO v následujících oblastech stanovují odvážné ambice na podporu spolupráce, inovací a strategických investic, které v konečném důsledku přispějí ke konkurenceschopnosti EU v globální výrobní aréně:

  • Aplikace evropské výrobní strategie
  • Zpomalení překotného legislativního procesu EU, které bude znamenat vytvoření prostoru a zajistí dostatek času na implementaci a vyhodnocení jednotlivých kroků
  • Investice do produktivity a realizace dvojího přechodu
  • Zlepšení připravenosti pracovní síly na dvojí přechod
  • Zvyšování konkurenceschopnosti EU prostřednictvím obchodních dohod
  • Posílení pravomocí orgánů dozoru nad trhem, které budou chránit trh EU před nebezpečnými výrobky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.