Technický týdeník č. 16/2023

SWOT analýza odvětví obráběcích strojů

Průmysl obráběcích strojů je jedním z globálně nejkonkurenceschopnějších odvětví v Evropě. Tvoří jej převážně malé a střední podniky. Ty se zaměřují na flexibilní a malosériovou výrobu strojů a špičkových technologií, přičemž se silně orientují na vývoz.

Evropa vyrábí více než třetinu světové produkce obráběcích strojů, polovina světového vývozu pochází z Evropy. Jako odvětví náročné na znalosti a technologie je průmysl obráběcích strojů závislý na robustním dodavatelském řetězci, solidní výzkumné základně a vzdělávacím systému schopném vychovávat vysoce kvalifikované inženýry.

Na valném shromáždění Evropské asociace průmyslu obráběcích strojů a výrobních technologií CECIMO 2023 byla zpracována komplexní SWOT analýza stavu odvětví obráběcích strojů a navržena doporučení pro tvůrce evropské politiky. Protože výsledky analýzy umožňují lepší pochopení současného stavu průmyslu obráběcích strojů, vybíráme zde hlavní závěry uvedené analýzy.

Mezi takzvané hrozby patří v Evropě zejména množství regulací, které jsou zaváděny bez důkladné analýzy dopadů. Ekonomické sankce uvalené v různých částech světa narušily globální dodavatelské řetězce a vedly ke snížené poptávce na trhu a ke zvýšeným nákladům. Vysoká cla, obchodní bariéry a protekcionistická opatření negativně ovlivňují globální konkurenceschopnost. V posledních pěti letech se též výrazně zvýšily povinnosti podávání zpráv, zejména v oblasti životního prostředí. To vedlo ke zvýšení nákladů ve srovnání s globálními konkurenty. Vzhledem k vysokým přímým i nepřímým nákladům na účast v normalizačních činnostech průmysl svou účast na tvorbě mezinárodních norem spíše omezuje, a normalizace se stává prioritou hlavních konkurentů, například Číny. Rostoucí počet předpisů vyžadujících přístup k podnikovým informacím představuje též riziko pro ochranu duševního vlastnictví a obchodní tajemství společností.

Jako příležitost spatřuje analýza především zavádění digitálních technologií. Integrace senzorů a analýza dat umožňují sledovat a optimalizovat výkonnost strojů, zvyšovat efektivitu a minimalizovat prostoje. Digitalizace také usnadňuje zavádění inteligentní výroby, jako je digitální dvojče a prediktivní údržba. Výrobci obráběcích strojů mohou využívat automatizační technologie, jakými jsou robotická ramena, automatické výměníky nástrojů a systémy pro manipulaci s materiálem. Aplikace umělé inteligence lze využít pro identifikaci potenciálních poruch strojů a optimalizaci plánů údržby s cílem minimalizovat prostoje. Umělá inteligence také umožňuje autonomní obrábění. Příležitosti pro odvětví obráběcích a tvářecích strojů nabízí trend přesouvání výroby na domácí nebo regionální trhy. Podnítit technologický pokrok a rozšířit exportní potenciál výrobců obráběcích strojů může zvýšená poptávka ze strany obranného průmyslu a dalších nových trhů, jako jsou elektrovozidla a zdravotnictví. Pokud se budou systematicky zachycovat a zpracovávat takzvaná big data, může to vést také ke zcela novým digitálním obchodním modelům.

Slabé stránky, kterým v Evropě čelí průmysl obráběcích strojů, jsou spojeny hlavně s problémy při získávání kvalifikované pracovní síly, kde negativně působí měnící se preference mladé generace. Průmysl obráběcích a tvářecích strojů se potýká také s nadměrnou regulací, zejména ve srovnání s konkurencí z jiných částí světa. Omezený počet velkých hráčů v oblasti high-tech a pokročilé výroby v Evropě brání inovacím a vytváření nových pracovních míst.

Mezi silné stránky patří v Evropě naopak technické know-how výrobců, které těží z výzkumného a vývojového prostředí, které podporuje inovace. Malé a střední podniky představují více než 80 % průmyslu obráběcích strojů v Evropě. To přispívá k jeho odolnosti a umožňuje mu pružnost a přizpůsobivost při měnící se dynamice trhu. Vnitrostátní a evropské asociace pomáhají v odvětví podporovat spolupráci, sdílení znalostí a společný růst.

Analýza SWOT ukázala několik klíčových zjištění pro odvětví obráběcích strojů. Silné stránky odvětví spočívají v jeho technologickém pokroku, vysoce kvalifikovaných pracovnících a dlouhodobě zavedené infrastruktuře. Potýká se však s problémy, jako jsou rostoucí náklady, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nadměrná regulace, potíže s komunikací a informování o silných stránkách odvětví. Příležitosti plynou z digitalizace, přesunu výroby a trendů udržitelné výroby. Pro zmírnění slabých stránek a využití příležitostí se odvětví musí zaměřit na inovace, strategická partnerství a diverzifikaci. Využitím svých silných stránek a s podporou méně byrokratického a k inovacím vstřícnějšího politického rámce si může odvětví obráběcích a tvářecích strojů zajistit pozici pro dlouhodobý růst a úspěch na dynamickém a náročném globálním trhu.

Politický rámec vstřícný k inovacím může významně podpořit růst odvětví obráběcích a tvářecích strojů tím, že bude vytvářet prostředí, které podporuje výzkum, vývoj a zavádění nejmodernějších technologií. Takovou politiku lze doplnit finančními pobídkami, které by výrobcům obráběcích strojů pomohly vyčlenit více zdrojů na vývoj pokročilých strojů a procesů a vyškolit novou generaci pracovníků, což by v konečném důsledku vedlo ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti.

Tvůrci politik mohou podporovat zavádění digitálních technologií, automatizace a inteligentních výrobních postupů, které výrobcům umožní vyrábět sofistikovanější a přizpůsobené výrobky a zároveň snížit výrobní náklady a zkrátit dobu realizace. Podporou integrace digitálních technologií do odvětví mohou tvůrci politik pomoci evropským výrobcům obráběcích strojů zůstat v čele globální konkurence a zajistit si silnější pozici na rozvíjejících se trzích.

CECIMO využije výsledky SWOT analýzy k vypracování cílených doporučení před volbami do nového Evropského parlamentu a jmenováním nové Evropské komise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.