Technický týdeník č. 12/2023

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Jarní setkání technických a výrobních ředitelů Svazu strojírenské technologie spojené s workshopem projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) se uskutečnilo 14. června 2023 v prostorách Českého vysokého učení technického v Horské ulici na pražském Novém Městě.

Účastníky setkání přivítal ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc. a současně je seznámil s ekonomickými výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů a s aktuální výkonností českých výrobců v rámci evropského i světového srovnání.

Obsáhlou informaci o aktuální fázi projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika podali Ing. Jan Smolík, Ph.D., Ing. Leoš Mačák a Ing. Bedřich Musil. Sdružení TPSVT bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Platformu tvoří výrobní podniky, výzkumné organizace a svazy, které dlouhodobě působí v oboru „Machine Tools" v České republice. V současné době jsou zde zapojeny 24 výrobní podniky, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol.

V průběhu posledních osmi let realizovalo sdružení TPSVT dva projekty v Operačním programu podnikání a inovace a v současné době podalo projekt do výzvy Technologické platformy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. TPSVT získala od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ocenění „úspěšný projekt“ v rámci programu OPPI a konkrétní projekty aplikovaného výzkumu, iniciované TPSVT, byly dvakrát oceněny prestižní cenou Nejlepší spolupráce ve vědě a výzkumu mezi průmyslem a výzkumnou sférou.

Hlavním cílem platformy je z dlouhodobé perspektivy přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti oboru prostřednictvím podpory orientovaného oborového aplikovaného výzkumu.

Platforma je jediným a vrcholným uskupením tohoto typu v oboru, které formuluje dlouhodobou odbornou strategii výzkumu, ze které vychází následná implementace do konkrétních projektů vědy a výzkumu. Hlavní oblastí implementace oborové výzkumné strategie je v současnosti projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, podporovaný Technologickou agenturou ČR, který je zaměřen na řešení klíčových dlouhodobých témat výzkumu pro obor „Machine Tools" v ČR. Dále je strategie výzkumu uplatňována při iniciaci jednotlivých dílčích výzkumných a vývojových projektů podniků a akademické sféry v ČR a při iniciaci mezinárodních výzkumných projektů.

Hlavní cíle Technologické platformy pro období do roku 2030 jsou:

-      udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v rámci Evropy i světa prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací;

-      zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi oborovými podniky a výzkumnými organizacemi, které vedou k nové úspěšné produkci.

Činnost TPSVT podporovaná Svazem strojírenské technologie se soustřeďuje především na pravidelnou aktualizaci základních dokumentů, kterými jsou Strategická výzkumná agenda oboru „Machine Tools" pro Českou republiku a Implementační akční plán pro naplňování oborové strategie výzkumu, dále pak technologický foresight a propagace odborné excelence oboru prostřednictvím workshopů a odborných publikací.

Jednotlivé vstupy a podklady pro realizaci uvedených aktivit umožňuje členství SST v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO v Bruselu a dlouholetá spolupráce s jejím technickým a ekonomickým výborem, výborem pro obhajobu zájmů evropského průmyslu výrobních strojů a výborem pro aditivní výrobu.

Mezinárodní dimenzi získává TPSVT také prostřednictvím spolupráce s Evropskou technologickou platformou MANUFUTURE a účastí na iniciování mezinárodních projektů spolupráce, například v rámci programu HORIZONT 2020 nebo INTERREG. Činnost TPSVT tak historicky vychází z iniciativy Evropské komise týkající se činnosti technologických platforem, která je v souladu s dlouhodobým programem Unie inovací.

Právě o možnostech zapojení českých strojírenských firem a výzkumných organizací do evropských projektů hovořil na setkání technických a výrobních ředitelů členských subjektů SST Ing. Petr Kolář, Ph.D. z RCMT.

Využití simulačních modelů a podpoře provozu obráběcích strojů se pak ve svém vystoupení věnoval vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Druhý blok programu setkání byl už věnován konkrétním projektům spolupráce výrobních podniků s výzkumnými pracovišti, konkrétně s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT).

Výpočty metodou konečných prvků jako numerickou metodou sloužící k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, jevů elektromagnetismu, proudění tekutin atd. na vytvořeném fyzikálním modelu, jak vysvětlil Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. (RCMT) spolu s technickým ředitelem TOS Čelákovice Ing. Ladislavem Prokopcem, byly použity k návrhu strojů pro společnost TOS Čelákovice.

O uplatnění modelů teplotního chování výrobního stroje s využitím umělé inteligence hovořil ve svém vystoupení Ing. Martin Machálka, technický ředitel společnosti TAJMAC-ZPS.

Závěrečný referát věnovaný využití procesního digitálního dvojčete pro přípravu technologie obrábění ve společnosti TOS Varnsdorf obstarali Ing. Tomáš Kozlok, vedoucí vývojových projektů a zkušebny ve společnosti TOS Varnsdorf a za RCMT Ing. Matěj Sulitka a Ing. Michal Stejskal, Ph.D.

Program celého setkání uzavřelo zasedání výkonného výboru Společnosti pro obráběcí stroje (SpOS), která je členem SST a TPSVT. Společnost je zájmovým sdružením institucí, firem a jednotlivců působících v oblasti obráběcích strojů. Byla založena v roce 1994 a od té doby se významně podílí na rozvoji celého oboru. Společnost, mezi jejímiž členy nechybí zástupci prestižních technických univerzit i nejvýznamnějších firem v oboru obráběcích strojů, podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití výrobních strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů.

Jedním z jejích dlouhodobých úkolů je také vzdělávat nadcházející generace pracovníků technických oborů a šířit nejnovější poznatky mezi odborníky, což představuje styčný bod s posláním Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.