Technický týdeník č. 07/2023

Evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru pro aditivní výrobu

Zaujmout vůdčí místo ve světě ve vývoji a zavádění evropských řešení aditivní výroby s cílem posílit dodavatelský řetězec, zajistit udržitelnost a posílit konkurenceschopnost průmyslu – taková je evropská vize pro nejbližší období.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) je dlouhodobá dohoda o spolupráci mezi dvěma nebo více veřejnými a soukromými sektory, která se v průběhu času rozvinula v mnoha oblastech.

V tomto ohledu mohou PPP hrát důležitou roli při rozvoji AM v tom smyslu, že spojují odborné znalosti, zdroje a finanční prostředky zúčastněných stran. Taková partnerství mohou pomoci urychlit vývoj a zavádění technologií AM a také podpořit spolupráci a sdílení znalostí napříč různými odvětvími a sektory.

Konkrétní formy pomoci:

1) Zavádění koordinovaného evropského přístupu

Takové partnerství bude evropským kontaktním místem pro AM a vstupní branou pro organizace, které chtějí spolupracovat a podílet se přímo na vývoji aplikací.

2) Vytvoření ekosystému AM

Aby se uvolnil potenciál tohoto odvětví, měly by subjekty působící v oblasti AM spolupracovat na rozvoji této technologie, identifikovat nové aplikace a umožnit uživatelům plně využívat její výhody. Naváže dialog, který se bude zabývat základními otázkami týkajícími se důvěry v zavádění AM a vytvoří nová partnerství. Ekosystém v konečném důsledku podpoří růst výzkumu a trhu, rozvoj nových obchodních modelů a přiláká další veřejné i soukromé investice.

3) Urychlené zavádění AM v EU

Zvýšit porozumění této technologii napříč různými průmyslovými ekosystémy, nabídnout řešení pro zlepšení bezrizikového prvního použití zařízení AM a vytvořit propojení s dalšími odvětvími a geografickými oblastmi s cílem otevřít nové trhy a přilákat investice do firem v EU.

 Cílem PPP AM je vytvořit evropský ekosystém AM. Jeho hlavní síla vychází z propojení široké škály zúčastněných stran a z výsledků zkoumání synergií s jiným průmyslovým ekosystémem s cílem vytvořit nový tržní efekt.

Klíčové dopady PPP:

- Zlepšení cenové dostupnosti a přístupnosti technologie AM.

- Zvýšení konkurenceschopnosti EU v oblasti výzkumu, výroby, aplikace a standardizace AM.

- Vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst v technologických a strojírenských odvětvích.

- Zvýšení efektivity a odolnosti dodavatelských řetězců a snížení jejich závislosti.

- Podpora inovací v oblasti nových materiálů a procesů.

- Podpora spolupráce mezi vládou, průmyslem a akademickými institucemi.

- Upevnění vedoucího postavení Evropy v tomto odvětví.

PPP AM by mělo usilovat o realizaci těchto cílů:

- Usnadnění dialogu mezi více zúčastněnými stranami a dosažení konsensu v hlavních technických otázkách (materiály, implementace procesů, následné zpracování a zajištění kvality) tím, že bude řídit a formovat společný program AM a podporovat cílené výzkumné a inovační akce.

- Úsilí o podporu společného chápání základních principů evropské aditivní výroby mezi zúčastněnými stranami, aby všechny průmyslové ekosystémy byly informovány a věděly o potenciálu AM i o omezeních současné technologie.

- Vytvoření evropského plánu pro AM tím, že poskytne jasné vazby na příslušné předpisy, financování výzkumu a inovací, certifikaci a standardizaci.

- Vytvoření synergie mezi výzkumnou komunitou a průmyslem, například za účelem urychlení dodávek a zlepšení kvality norem.

- Shromáždění a prezentace údajů o aplikovatelnosti AM, aby se budoucím uživatelům poskytlo více informací.

- Stanovení a podpora průmyslové normy na úrovni EU i na mezinárodní úrovni.

- Výchova a kultivace pracovní síly v oblasti AM v návaznosti na doporučení projektu SAM - Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing (Strategie odvětvových dovedností v aditivní výrobě) financovaného EU, který byl spuštěn v lednu 2019 a skončí v červnu 2023.

- Spolupráce se vzdělávacími institucemi a společnostmi na dodávkách vzdělávacích balíčků a školení v oblasti AM technologií s cílem vytvořit adaptabilní, špičkovou pracovní sílu.

- Podpora výměny informací ze sféry výzkumu v oblasti AM s využitím výsledků práce vykonané v rámci projektů financovaných EU.

- Vytváření a podpora výrobních modelů na vyžádání pro společnosti z různých odvětví, aby se předešlo rizikům a udržovaly se štíhlejší zásoby.

- Poskytování technické a finanční pomoci malým a středním výrobcům s využitím sítě technologických center dostupných v Evropě a digitálních inovačních center s cílem podpořit vývoj, testování a zavádění technologií AM.

- Vytvoření pracovního partnerství s PPP nebo asociacemi AM z jiných částí světa za účelem výměny osvědčených postupů, otevření nových tržních příležitostí a urychlení vývoje mezinárodních norem.

- Propojení a integrace společností v EU se stávajícími veřejnými, soukromými nebo neziskovými zdroji průmyslového a hospodářského rozvoje a podnikatelskými inkubátory s důrazem na pomoc malým a středním podnikům a společnostem v rané fázi vývoje (start-upům).

Kroky CECIMO

- První akce zahrnuje formální výzvu zainteresovaným stranám (asociacím, společnostem, výzkumným ústavům atd.), aby podpořily iniciativu a za tímto účelem se s námi spojily.

- CECIMO vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci nadcházející výzvy programu Horizont Evropa vyhlásila výzvu k předkládání návrhů na evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v oblasti aditivní výroby.

Takové PPP pomůže vytvořit prosperující průmyslový a obchodní ekosystém, který by reagoval na rostoucí mezinárodní konkurenci, řešil technologické a adopční překážky a přivedl EU na rychlou cestu k tomu, aby se stala světovým lídrem v oblasti AM.

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.