Technický týdeník č. 03/2023

 Významné jubileum

 Dne 30. prosince 2022 se dožil významného jubilea, 80 let, pan Ing. Ivan Čapek, dlouholetý ředitel Strojimportu a bývalý ředitel Svazu strojírenské technologie.

Rodák z Dačic nastoupil po ukončení studia na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze do funkce obchodního referenta v podniku STROJIMPORT. Této firmě zůstal věrný neuvěřitelných dvaačtyřicet let a svou pracovní kariéru zde zakončil na pozici nejvyšší – ve funkci generálního ředitele.

Úzké profesní vztahy, které ho vázaly ke Svazu strojírenské technologie, vyvrcholily jeho dvouapůlletým působením ve funkci ředitele této asociace. Přestože si nyní již užívá zaslouženého odpočinku, neztratil zájem o strojírenský obor ani kontakty na své bývalé spolupracovníky.

Pracovníci SST mu na velice milém setkání dne 17. ledna 2023 popřáli hodně zdraví a štěstí v rodinném životě, hlavně spoustu radosti ze sedmi vnuků a malého pravnuka.

 Klíčové poznatky ze zahajovacího setkání Fóra na vysoké úrovni o evropské normalizaci

Evropská komise uspořádala první setkání nově zahájeného Fóra na vysoké úrovni o evropské normalizaci, na němž se sešli zástupci široké škály evropských zainteresovaných institucí (mimo jiné to byly společnosti, průmyslová sdružení, akademická obec, veřejné orgány a normalizační orgány), aby pomohli stanovit priority, poradit se o naléhavých problémech v oblasti normalizace a přispět tak k naplnění úlohy Evropské unie jako globálního tvůrce norem.

Toto první setkání zdůraznilo zásadní úlohu norem na evropském jednotném trhu s cílem zajistit interoperabilitu produktů a služeb, zlepšit jejich bezpečnost a posílit hospodářskou soutěž a zavádění inovací. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton ve svém projevu na fóru zdůraznil klíčovou roli, kterou budou hrát normy při zajišťování zeleného a digitálního přechodu EU zejména proto, že společnostem umožní urychlit zavádění čistých a digitálních technologií a zajistí podporu jejich přístupu na mezinárodní trhy.

„CECIMO bylo vždy velmi proaktivním hráčem v oblasti strojírenské normalizace a jsme pevně přesvědčeni, že pro dlouhodobé dobré fungování fóra na vysoké úrovni o evropské normalizaci musí průmysl obráběcích strojů zůstat klíčovým zainteresovaným subjektem. Domníváme se proto, že je nezbytné, aby fórum fungovalo hned v několika oblastech, a těšíme se na plodnou a konstruktivní spolupráci v rámci tohoto fóra, abychom účinně upozornili na zásadní specifika, potřeby a výzvy evropského systému normalizace,“ řekl Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.

Domácí i zahraniční zakázky pro italské firmy ve čtvrtém čtvrtletí 2022 rostly.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 vykázal index objednávek obráběcích strojů, který sestavuje Centrum pro výzkum a obchodní kulturu italské strojírenské asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, růst o 3,5 % ve srovnání s obdobím říjen-prosinec 2021. Na výsledku se podílel jak pozitivní vývoj zakázek získaných na zahraničním trhu, tak i objednávky z domácího trhu. Zakázky získané v zahraničí vzrostly o 2,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na domácím trhu se počet objednávek zvýšil o 5,4 %, což je nový historický rekord. Barbara Colombo, prezidentka asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, k tomu uvedla:

"Tento výsledek, který je skutečně mimořádně uspokojivý, protože je srovnatelný s již tak výjimečným výsledkem ze čtvrtého čtvrtletí roku 2021, souvisí z velké části s urychlením nákupních rozhodnutí výrobců, kteří chtěli dokončit své investice ještě v roce 2022, aby tak mohli využít 40% daňové úlevy. Vzhledem k vládním prohlášením si totiž byli vědomi toho, že od ledna 2023 má být tato sazba snížena na polovinu“.

"Pokud se podíváme na objem zakázek za celý rok, je zřejmé, že oživení ve čtvrtém čtvrtletí nedokázalo vyrovnat pokles zaznamenaný v předchozích čtvrtletích. Ten byl způsoben zejména snížením počtu zakázek od italských výrobců. Vývoj je tedy srovnatelný s vývojem zaznamenaným v průběhu roku 2021“.

"Na druhou stranu," pokračuje dále prezidentka, "jsme tento trend očekávali. Zejména s ohledem na dvanáctiměsíční období je pokles na domácím trhu přirozený: nelze totiž očekávat, že italský trh bude nadále růst tempem zaznamenaným v posledních dvou letech. Poptávka v naší zemi je však stále silná, protože proces digitální transformace je v plném proudu.“

"Proto," říká Barbara Colombo, "musíme zajistit kontinuitu implementace opatření souvisejících s konceptem Průmyslu 4.0, která platí již více než pět let a která musí pokračovat a pokud možno být ještě posílena. Chápeme rozhodnutí vlády upřednostnit momentálně kroky zaměřené na snížení dopadů vysokých cen energií na podniky i jednotlivce, ale znovu zdůrazňujeme, že je třeba zajistit funkčnost opatření Průmyslu 4.0 za podmínek, které platily do roku 2022."

"Co se týče chystaných Přechodných opatření 4.0, žádáme, aby byla i pro rok 2023 při výpočtu daňové úlevy zachována sazba 40 %," pokračovala prezidentka UCIMU. „Pokud nebude vládní rozhodnutí korigováno, bude sazba od ledna 2023 snížena na polovinu, což výrazně ochladí zájem italských výrobců investovat do nových výrobních technologií. To je riziko, které nemůžeme podstoupit, protože oživení italské výroby bylo již nastartováno, ale je před námi stále ještě mnoho práce.“

"Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se pak domníváme," uzavřela Barbara Colombo, "že kromě daňové úlevy na nové investice do digitálních a souvisejících technologií by se mělo uvažovat o dalším opatření, které by se využívalo kumulativně a které by mohlo mít podobu daňové úlevy na udržitelnost. Toto opatření by podle naší představy mělo podpořit činnosti, které povedou k integrovanému vývoji nových generací výrobků, a to i s ohledem na dopad jejich provozu na životní prostředí“.

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.