Technický týdeník č. 18

Evropská digitální inovační centra jsou prospěšná pro sektor výrobních strojů

Evropská digitální inovační centra (European Digital Innovation Hubs, dále jen EDIH) podporují podniky, a to zejména malé a střední podniky, ale i veřejný sektor, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími. Evropská komise financuje tuto novou iniciativu prostřednictvím programu Digitální Evropa.

EDIH budou nabízet služby, jako například:

- Testování před investicí. EDIH bude pracovat na hodnocení digitální vyspělosti, demonstračních aktivitách, vytváření vizí pro digitální transformaci, podpoře integrace, adaptace a přizpůsobení různých technologií, testování a experimentování s digitálními technologiemi (software a hardware) a přenosu znalostí a technologií.

- Dovednosti a školení. Práce EDIH bude zahrnovat možnosti školení a vzdělávání, jako například pořádání nebo poskytování školení, výcvikové tábory (tzv. boot camp), stáže, podporu realizace krátkodobých kurzů pokročilých digitálních dovedností a pracovních stáží vytvořených v rámci pilíře pokročilých digitálních dovedností DEP.

- Podpora při hledání investic. Práce EDIH bude zahrnovat přístup k finančním institucím a investorům, podporu využívání Programu InvestEU a dalších příslušných finančních mechanismů. (Pozn.: Program InvestEU rozvíjí investice do sociálně nebo environmentálně udržitelných projektů v regionech, které mají schválený Plán spravedlivé územní transformace).

- Inovační ekosystém a vytváření sítí. EDIH bude pomáhat společnostem navazovat kontakty s dalšími zúčastněnými stranami v rámci jejich hodnotového řetězce, s inovátory nebo prvními klienty, kteří chtějí tato řešení vyzkoušet.

Dalšími funkcemi EDIH budou:

-zprostředkovatelská role, například při zprostředkování kontaktů mezi koncovými uživateli a potenciálními dodavateli technologických řešení.

- Podpora místních podniků, aby se zlepšila jejich konkurenceschopnost a přínos pro místní ekonomiku. Pokud se nepodaří nalézt vhodné místní partnery, mohou střediska navázat kontakt s dalšími EDIH a najít odpovídajícího partnera jinde v Evropě.

- Pomoc společnostem zvýšit konkurenceschopnost jejich obchodních a výrobních procesů, výrobků nebo služeb s využitím digitálních technologií.

- Organizace společných vzdělávacích akcí nebo návštěv se zeměmi mimo EU. Finanční prostředky z programu Digitální Evropa však nelze použít na financování subjektů mimo Evropskou unii a přidružených zemí.

Zaměření EDIH: Kybernetická bezpečnost, robotika a další pokročilé výrobní technologie, umělá inteligence, internet věcí, Big data.

Kandidátské EDIH jsou k dispozici a jejich provoz by měl být zahájen v září 2022.

Proč jsou EDIH pro sektor MT důležité?

- EDIH mohou pomoci společnostem sektoru MT například pro testování před investováním nebo mohou podpořit společnosti zabývající se MT při dosahování lepšího přístupu k finančním zdrojům určeným na investice.

- Veškeré služby poskytované EDIH budou přínosem pro obor obráběcích strojů. Například zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti, demonstrační aktivity v oblasti umělé inteligence a robotiky, propagace stávajícího vzdělávacího programu a vývoj nových programů.

  • Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDD)

 Evropská komise schválila návrh Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, dále jen CSDD), která má podpořit udržitelnost a zakotvit principy dodržování lidských práv při fungování a řízení podniků. Směrnice stanoví závazné pokyny pro řešení nepříznivých dopadů na lidská práva a životní prostředí a přináší do této oblasti transparentnost a rovné podmínky. Společnosti budou muset nést provozní náklady na postupy hloubkové kontroly, jakož i veškeré přechodné náklady.

Směrnice ukládá členským státům EU povinnost náležité péče ze strany podniků při identifikaci, předcházení, zmírňování a odstraňování nepříznivých dopadů na lidská práva a životní prostředí, které se mohou projevit v jejich dodavatelských řetězcích.

Společnosti podléhající hloubkové kontrole

Povinnosti vyplývající ze směrnice se vztahují na společnosti založené v EU i mimo EU v závislosti na odvětví, počtu zaměstnanců a obratu. U společností z EU by se kritérium velikosti posuzovalo jak podle čistého obratu, tak podle počtu zaměstnanců, zatímco u společností mimo EU by se velikost posuzovala pouze podle obratu.

Pro společnosti v EU platí:

Skupina 1: více než 500 zaměstnanců a více než 150 milionů eur celkového čistého obratu.

Skupina 2: společnosti působící v odvětvích s velkým podílem odpadu při výrobě (textilní průmysl, zemědělství, těžba nerostných surovin) s více než 250 zaměstnanci a čistým obratem 40 milionů eur. Pravidla pro skupinu 2 začnou platit o dva roky později než pro skupinu 1.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky jsou zatím z návrhu CSDD vyloučeny. Mohou být nicméně nepřímo ovlivněny opatřeními, která budou muset přijmout větší podniky, protože fungují jako jejich dodavatelé v rámci dodavatelského řetězce.

Povinnosti pro společnosti

  1. Začlenit hloubkovou kontrolu do své podnikové politiky a vypracovat a každoročně aktualizovat politiku náležité péče, v níž uvedou strategii, kodex chování a postupy pro provádění hloubkové kontroly.
  2. Identifikovat skutečné či potenciální nepříznivé dopady na lidská práva a životní prostředí na základě kvantitativních a kvalitativních informací.
  3. Přijmout vhodná opatření k prevenci, zmírnění nebo ukončení nepříznivých dopadů na lidská práva a životní prostředí.
  4. Každoročně vypracovávat hodnocení svých činnost v rámci řetězců s cílem sledovat účinnost své politiky náležité péče.

Očekávání Evropské komise

  • Zlepšení konkurenceschopnosti podniků, která závisí na jejich schopnosti zajistit udržitelný rozvoj v rámci jejich hodnotových řetězců.
  • Posílení povědomí spotřebitelů o udržitelných výrobcích, a tím i zvýšení poptávky po udržitelných výrobcích a službách.
  • Zajištění investičních příležitostí v oblasti udržitelnosti.
  • Zlepšení efektivity, finanční výkonnosti, připravenosti a dlouhodobé udržitelnosti fungování společností.

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.