Technický týdeník č. 04/2022

Proč je sdílení dat B2B pro odvětví výrobních strojů tak důležité?

Připravované nařízení o datech má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání v oblasti B2B (Business to Business – vztah mezi obchodními společnostmi) a její podmnožinou B2G (Business to Government – vztah mezi soukromým sektorem a státem) a zároveň revidovat pravidla právní ochrany databází. Kromě toho, že má usnadnit sdílení údajů v rámci EU a mezi odvětvími, je cílem návrhu nařízení posílit mechanismy, které zlepšují dostupnost údajů a podporují důvěru v ně u zprostředkovatele.

CECIMO věří, že je třeba se zamyslit nad následujícími body, které jsou zásadní pro podporu sdílení dat a širší využívání datových aplikací v průmyslových závodech, aby bylo zaručeno, že i malé a střední podniky využijí možností datové ekonomiky.

1. Podpora růstu trhu

Přímá spolupráce a sdílení dat mezi společnostmi v rámci stejného hodnotového řetězce může pomoci urychlit růst trhu v tomto odvětví. Sdílení dat mezi společnostmi může pomoci výrobcům zvýšit přidanou hodnotu a urychlit růst.

Mezi nejvýznamnější přínosy patří například:

- Zdokonalení procesu optimalizace aktiv: Lepší data pomohou strojovému učení a umělé inteligenci zlepšit provozuschopnost, efektivitu a kvalitu.

- Sledování výrobku nebo podmínek v celém hodnotovém řetězci.

- Výměna informací o specifikacích produktu.

- Zlepšení transparentnosti dodavatelského řetězce.

Pokud jde o strojírenství, je třeba vzít v úvahu dva hlavní aspekty, které se týkají využití potenciálu dat a v konečném důsledku urychlení růstu trhu.

Prvním z nich je životní cyklus stroje, který se může odvíjet v průběhu mnoha let. Proto shromažďování těchto souborů dat vyžaduje čas a přesnost, aby bylo možno porozumět systému v průběhu jeho fungování, rozpoznat příznaky jakéhokoli degradačního procesu a přinést v tomto směru přesné poznatky.

Za druhé, mechanické a softwarové parametry nejsou jedinými soubory dat, které je třeba zvážit. Je nezbytné zachovat přístup k monitorování strojů zaměřený na člověka ve výrobním odvětví.

Z tohoto důvodu je třeba pochopit a shromažďovat údaje o tom, jak jsou stroje používány. Například to, zda je správně prováděna údržba, je stejně důležité, jako shromažďování údajů během provozu zařízení.

2. Urychlení inovací prostřednictvím společných norem Evropské unie

Nekonzistentnost poškozuje jakoukoli snahu o využití dat. Z tohoto důvodu je důležité stanovit společné standardy pro shromažďování údajů. Sdílení údajů na úrovni EU by mělo umožnit vznik nových aplikací, podpořit spolupráci a rozšířit funkce. Standardizace v této oblasti může zlepšit jakýkoli výrobní proces díky zvýšení kvality dat, lepší integraci a opakovanému použití dat, usnadnění výměny dat s výrobci a jejich partnery, širšímu využití softwarových nástrojů, zlepšení týmové komunikace a usnadnění regulačních přezkumů a auditů.

Jednou z naléhavých výzev v této oblasti je vytváření standardů v rychle se měnícím prostředí. Proto je důležité snažit se opakovaně používat nebo přizpůsobovat existující normy, kdykoli je to možné. V opačném případě by bylo zásadní urychlit zavádění a vývoj normalizačních postupů prostřednictvím přesného definování závazku průmyslové sféry vůči jejich tvorbě a vývoji norem.

3. Rozvoj průmyslového ekosystému

V propojeném světě může být sdílení dat velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany, které data poskytují, a pro ty, které vyvíjejí nové služby nebo dokonce vytvářejí nové trhy s atraktivnějšími nabídkami.

Rozvoj průmyslového ekosystému by mohl naplnit potřebu optimalizace stávajících procesů a umožnit vznik nových produktů a podniků založených na sdílení dat.

 Sdílením a výměnou dat v ekosystému mohou výrobci:

- Optimalizovat stávající procesy.

- Vytvářet nové výrobky a podniky.

- Umožnit efektivnější realizaci dodavatelského řetězce a výrobních operací.

- Dosáhnout rychlejší a kvalitnější inovace výrobků.

Takový ekosystém by umožnil každé společnosti obohatit své stávající datové soubory a aplikovat datovou analýzu, která by v konečném důsledku pomohla odhalit nové korelace, závislosti a rizika v jejich výrobním a hodnotovém řetězci.

Aby byl ekosystém úspěšný, měl by se těmito otázkami zabývat tak, že vytvoří jasnou hodnotu a zdůvodnění pro sdílení dat s využitím vzájemně výhodných dohod a používání bezpečných technologií a společných standardů. V tomto ohledu je třeba přijmout ustanovení, které zaručuje uživatelům cloudu, aby přenos jejich dat ve strukturovaném, široce používaném a strojově čitelném formátu, byl pro průmyslový ekosystém přátelský.

FOCUS:

Hlavní překážky spolupráce při sdílení dat:

Důvěra a technické problémy

 Důvěra

Z hlediska důvěryhodnosti se společnosti zajímají především o ochranu cenných nebo citlivých dat a o ztrátu konkurenční výhody. Problémy s důvěrou jsou úzce spjaty s úrovní právní jistoty, která musí být dostatečná, aby zajistila ochranu práv duševního vlastnictví, zejména v souvislosti se zpracováním dat zahraničními poskytovateli cloudových služeb. V současné době nereagují na žádné právní předpisy EU týkající se nakládání s neosobními údaji, čímž vzniká riziko získávání údajů zahraničními vládami.

Technické problémy

Obavy vyvolávají především problémy spojené s bezpečným sdílením údajů, s přístupností a interoperabilitou a udržením průběžné kontroly. Ve většině situací společnosti data nevlastní a není zcela jasné, jaký druh dat by měl být k dispozici, kdo tato data vytváří, kde jsou data uložena a kdo vlastní výsledky získané zpracováním těchto dat. V tom spočívá úloha poskytovatelů cloudových služeb, kteří nemají zákonné povinnosti týkající se používání neosobních dat, zatímco osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Podniky potřebují mít zásadně lepší přístup k informacím o údajích, které vytvářejí nebo spoluvytvářejí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.