Technický týdeník č. 23/2021

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

Dne 13. října 2021 proběhlo podzimní setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST, které bývá tradičně také platformou pro hodnocení jednotlivých etap projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.

Setkání i workshop se uskutečnily v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze-Dejvicích.

Úvod setkání patřil řediteli Svazu strojírenské technologie, Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc., a Doc. Ing. Petru Kolářovi, PhD., z výzkumného centra RCMT. Účastníci byli nejprve seznámeni s hostitelským pracovištěm a projekty, na jejichž realizaci se CIIRC podílí.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je vědecko-výzkumný ústav, který je součástí Českého vysokého učení technického v Praze. Založen byl 1. července 2013 s cílem vytvořit mezinárodně uznávané výzkumné pracoviště, podílející se jednak na výuce studentů, ale také na přenosu informačních technologií do průmyslu. CIIRC sídlí od roku 2017 v moderní, architektonicky velice zdařilé budově v Praze 6 Dejvicích a skládá se z osmi výzkumných oddělení, jimiž jsou: umělá inteligence (AI), inteligentní systémy (INTSYS), průmyslová informatika (IIG), robotika a strojové vnímání (RMP), průmyslová výroba a automatizace (IPA), kognitivní systémy a neurovědy (COGSYS), biomedicína a asistivní technologie (BEAT) a vědecké řízení platforem (PLAT). Výzkumná oddělení jsou dále členěná na výzkumné skupiny. Pověřeným ředitelem CIIRC se od 1. 11. 2018 stal Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. a funkci vědeckého ředitele zastává prof. Vladimír Mařík. CIIRC je garantem několika významných mezinárodních výzkumných projektů a jedním z nich je od roku 2017 i projekt RICAIP.

RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je založen na strategickém partnerství mezi předními českými a německými výzkumnými institucemi. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik), oba ze Saarbrückenu, kteří spolupracují od roku 2017 na vzniku česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. RICAIP byl připravován ve dvou fázích v rámci výzvy Evropské unie Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Koordinátorem celého projektu a také zodpovědným řešitelem na straně CIIRC ČVUT je Prof. Ing.Vladimír Mařík, DrSc.

V rámci realizace jednotlivých etap měl RICAIP za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, sloužící pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí. Účastníci setkání měli možnost si v rámci odpoledního programu pražský testbed, který byl vybudován z finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci národního operačního programu OP VVV- Výzkum, vývoj, vzdělávání, prohlédnout. Obdobný testbed byl vybudován rovněž v Brně.

Cluster 4: Digital, Industry and Space, jehož očekávané dopady jsou obsaženy ve strategickém plánu Horizon Europe, předpokládá využití evropských prostředků k podpoře víceletých pracovních programů zaměřených na realizaci zastřešující vize Evropy jako kontinentu, kde budou vytvářeny konkurenceschopné a důvěryhodné technologie pro evropský průmysl s globálním vedoucím postavením v klíčových oblastech, umožňující výrobě a spotřebě respektovat hranice naší planety a maximalizovat přínosy pro všechny části společnosti v různých sociálních, ekonomických a územních kontextech Evropy.

Předpokládá se, že bude vybudován konkurenceschopný digitální, nízkouhlíkový a oběhový průmysl, zajistí udržitelné dodávky surovin, vyvine pokročilé materiály a poskytne základ pro pokrok a inovace v oblasti globálních společenských výzev.

Mezi pracovní oblasti clusteru patří výrobní technologie, klíčové digitální technologie včetně kvantových technologií, souběžně vznikající podpůrné technologie, pokročilé materiály, umělá inteligence a robotika, internet nové generace, pokročilé výpočty a big data, cirkulární průmyslová odvětví, nízkouhlíkový a čistý průmysl a vesmír včetně pozorování Země.

Vystoupení Ing. Petra Nováka, PhD., z CIIRC bylo zaměřeno na problematiku flexibilního řízení výroby s podporou výrobních informačních systémů (Manufacturing Execution Systems, MES), které vytvářejí vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů). Během celé historie vývoje těchto systémů bylo definováno několik hlavních aktivit, které tyto systémy zabezpečují. Je to především správa výrobních zdrojů, správa výrobních postupů, která může být součástí PLM (Product Lifecycle Managementu). Dále je to detailní plánování výroby, přičemž komplexní plánování je dnes založeno na genetických algoritmech. Dispečerské řízení a řízení výroby je propojeno s ERP systémy (Enterprise Resource Planning) a případným online zpřístupněním informací o rozpracované výrobě. K dalším aktivitám patří sběr dat a jejich historizace, sledování výrobků a jejich rodokmen a výkonnostní analýzy neboli klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), které jsou výrobními podniky používány k vyhodnocování jejich úspěchu. Asi nejznámějším ukazatelem z oblasti výroby je OEE (celková efektivita zařízení).

Ing. Martin Macaš, PhD., se ve svém vystoupení věnoval uplatnění umělé inteligence při kontrole kvality v sériové výrobě a Doc. Ing. Petr Kolář, PhD., z výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní ČSAV Praha, přiblížil na příkladech z praxe různá řešení a potenciál využití sběru dat z výrobních strojů.

Po přestávce vystoupil ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc., s informací o aktivitách Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO a na základě statistických údajů seznámil účastníky setkání se současným stavem oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice, v Evropě i ve světě.

Ing. Bedřich Musil (SST) poskytl přehled nejvýznamnějších mezinárodních strojírenských výstav a veletrhů, které se uskutečnily v roce 2021 a které jsou naplánovány na rok 2022.

Ing. Jan Smolík, PhD., a Doc. Ing. Petr Kolář, PhD., (RCMT), přednesli pravidelnou zprávu o postupu projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika, kterou doplnili prvními postřehy a dojmy z nedávného veletrhu EMO Miláno 2021.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.