Technický týdeník č. 15/2021

Jarní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie

Dne 16. června 2021 proběhlo v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze v Horské ulici pravidelné setkání obchodních ředitelů firem SST, a to po dlouhé době a při zachování všech předepsaných ochranných opatření opět prezenční formou.

Úvodní slovo spojené s prezentací stavu oboru výrobních strojů v České republice patřilo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi. Z prezentovaných statistických dat, která byla vždy uváděna do souvislosti s vývojem oboru MT ve světě, v Evropě a v rámci členských zemí CECIMO, vyplývá, že už před samotným nástupem kovidové pandemie docházelo k viditelnému poklesu. V celosvětovém srovnání poklesla Česká republika co do celkové produkce na 16. místo, v produkci na hlavu pak skončila na 8. místě a v rámci CECIMO obsadila ČR v produkci devátou příčku výkonnostního žebříčku. Patnácté místo na světě a osmé místo v rámci zemí CECIMO patří ČR v exportu.

Celkový objem výroby MT ve světě se podle předběžných výsledků za rok 2020 snížil o 20 % a v rámci CECIMO o 26 %. Předpokládané výsledky pro Českou republiku za rok 2020 rovněž nejsou povzbudivé: pokles exportu o 30 %, importu a spotřeby o 37 % a předpokládaný pokles produkce o 30 % cca na úroveň výsledků pokrizového roku 2010.

Největší podíl exportu představují stále brusky, přestože u nich došlo k brutálnímu poklesu téměř o více než 50 %. České obráběcí stroje směřovaly v roce 2020 především na německý, čínský a ruský trh, zatímco v 1. čtvrtletí roku 2021 se žebříček zemí kromě prvního místa přeskupil. Rusko se přesunulo na místo druhé a třetí příčku obsadilo Polsko.

Ing. Leoš Mačák seznámil účastníky setkání s postupem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika, který se momentálně nachází zhruba v polovině své realizace – celý projekt by měl být zakončen ke 30. červnu 2022. Nosným dokumentem projektu je tzv. Cestovní mapa oboru strojírenská výrobní technika, který by měl připravit strojírenské podniky na nástup pokročilých technologií, jež vyžadují kombinaci různých kompetencí a inovativních řešení s cílem přispět k rozvoji a zkvalitnění mezisektorových a meziodvětvových hodnotových řetězců. Ve vazbě na činnost Svazu strojírenské technologie je pro projekt TPSVT klíčovou aktivitou spolupráce s Evropskou asociací průmyslu výrobních strojů CECIMO. Nejnovější dokument CECIMO Průmyslové strategie Evropské unie odráží v plné míře zájmy a reflexe TPSVT, a to zvláště co se týče témat posílení odolnosti jednotného trhu, řešení strategických závislostí Evropské unie a zrychlení zelené a digitální transformace Evropské unie, pro jejichž zajištění budou klíčové dostatečné investice do výzkumu, vývoje a šíření profesních dovedností.

Pravidelnými hosty setkání obchodních ředitelů se stávají pracovníci České pojišťovny, a.s., která je již po několik let partnerem SST. Tentokrát zavítal mezi účastníky setkání Ing. Ladislav Dvořák, CSc., manažer kompetenčního centra znalosti trendů a trhů České spořitelny. Jeho vystoupení bylo aktuálně zaměřeno na programy na podporu podnikání v době pandemie – Covid III, Covid Plus, Covid Invest a další. Vyhlašovatelem těchto programů je většinou Ministerstvo průmyslu a obchodu a poskytovatelem Českomoravská záruční a rozvojová banka.

 Covid III je nový plošný program záruk pro malé a střední firmy až do 500 zaměstnanců. Státem vydaná záruka pro ČMZRB činí 150 mld. Kč a očekávaný objem úvěrů dosáhne až 500 mld. Kč.

 Program Covid Plus určený především pro exportéry předpokládá finanční záruku vystavenou Exportní garanční a pojišťovací společností za splacení jistiny úvěru financující bance na základě trojstranné smlouvy (firma jako příjemce úvěru – banka – EGAP)

 Program Covid Invest je určení ke krytí investičních potřeb příjemce. Jeho výše nesmí překročit dvojnásobek ročních mzdových nákladů, popřípadě 25 % obratu firmy.

Jedním z klíčových vystoupení setkání obchodních ředitelů byla prezentace Ing. Petra Koláře, Ph.D., na téma spolupráce Výzkumného centra Fakulty strojní ČVUT – RCMT s průmyslem v souvislosti s hlavními tématy výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky. 75 % aktivit RCMT, které vzniklo v roce 2000 s podporou SST jako samostatný ústav FS ČVUT a od roku 2012 je spojeno s Ústavem výrobních strojů a technologií tvoří spolupráce s výrobními podniky na výzkumných tématech oboru výrobních strojů a technologií. Došlo tak k propojení hlavních úloh univerzitního pracoviště s potřebami průmyslu. Klíčová témata představuje: výzkum produktivních, spolehlivých a přesných obráběcích strojů, výzkum v oblasti automatizace a robotických aplikací ve výrobních procesech a výzkum produktivních a ekologických technologií.

RCMT spolupracuje hned s několika členskými firmami SST. Se společností TOS VARNSDORF je to například při vývoji stroje WHT 110 a WHT 130 nebo při vývoji a aplikaci sofistikované řídící nadstavby pro obráběcí stroje TOS Control. RCMT spolupracovalo rovněž při integraci některých speciálních funkcí, jako je například inprocesní měření

Spolupráce se společností TOS Kuřim se uskutečnila při optimalizaci stojanu portálového stroje, aplikaci nekonvenčních materiálů na stroj FRUFQ 400 A, při analýze strukturálních vlastností a výkonového využití napříč všemi velikostními variantami strojů FORCETURN a na metodách kompenzace teplotních deformací. Pětiosé obrábění složitých dílců  

Stroj firmy Kovosvit MAS WeldPrint je unikátním výsledkem kolaborativního výzkumu, který přinesl první řešení stroje pro hybridní výrobu v České republice. Nové soustružnické centrum téže společnosti, stroj KL285, vznikl za podpory RCMT v oblasti strukturální optimalizace s požadavky na tuhost, minimální hmotnost a minimální teplotní deformace při použití stroje na tvrdé obrábění. RCMT se podílelo rovněž na vývoji speciálních technologií pro tento soustružnický stroj. Při naladění parametrů CNC systému fungovala digitální dvojčata při přípravě a optimalizaci technologie.

Společnost- TAJMAC-ZPS využila odborné podpory RCMT při technologickém využití strojů řady Manurhin

 Společnost TOSHULIN využila spolupráci s RCMT při zvyšování jakosti a výkonnosti obrábění tenkostěnných dílců.

Poslední dva příspěvky programu setkání, které odezněly před diskusí a prohlídkou laboratoří a dílen RCMT, patřily pracovníkům SST zodpovědným za účast na mezinárodních veletrzích, Ing. Bedřichu Musilovi a Ing. Pavlu Čápovi. Ti ve svých prezentacích informovali o mezinárodních oborových výstavách, které proběhly většinou za mimořádných opatření uplatněných z důvodů pandemické situace, ale také o těch, které by se měly uskutečnit až v roce 2022, jak všichni doufají, už v příznivějších podmínkách.

Členské firmy SST TOS Varnsdorf, RETOS Varnsdorf a TOS Olomouc se zúčastnily květnové mezinárodní strojírenské výstavy METALLOOBRABOTKA v Moskvě, přičemž Česká republika, jak připomenul Ing. Čáp, byla jednou z pěti zemí, které zde měly národní expozici. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který proběhne v netradičním listopadovém termínu obohatí SST o tři doprovodné akce: Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů (pavilon „Z“), setkání vedení SST s technickými novináři (stánek SST v pavilonu „P“ a svůj podíl bude mít i na přípravě Konference Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT Praha na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. V prvním říjnové m týdnu proběhne v Miláně jedna z klíčových světových výstav výrobních strojů a technologií – EMO 2021. Italští organizátoři (asociace UCIMU) předpovídají na základě optimistických predikcí společnosti Oxford Economics a CECIMO poměrně rychlé pokovidové zotavení oboru MT, k čemuž by měla přispět i účast na milánském veletrhu.

Ing. Musil připomněl, že jedním z mála mezinárodních veletrhů, který proběhl, byť virtuální formou, ještě v závěru roku 2020 v Eurazio Center Modletice, byl veletrh Výroba forem. Dubnový veletrh CIMT 2021 v Pekingu byl poznamenán cestovními restrikcemi v důsledku pandemické situace. Zúčastněné členské firmy SST – FERMAT CZ, TOS Varnsdorf, WALTER, HESTEGO, RETOS Varnsdorf KAK Precise Motiomn a TOS Olomouc byly proto zastoupeny jejich lokálními pracovníky. Veletrh byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zahrnut do seznamu oficiálních českých účastí a celý český národní pavilon byl umístěn na ploše 170 m². Dalším významným veletrhem, který proběhne v listopadu v čínském městě Šen-čen, bude čtyřdenní AMTech & AMC 2021 – China International Advanced Manufacturing Technology Show.

Všeobecně se předpokládá, že rok 2022 by už měl, alespoň z hlediska mezinárodních výstav, probíhat v podmínkách, na které byli vystavovatelé celá léta zvylí. Významnou jarní akcí, o účast na níž předběžně projevilo zájem 12 českých vystavovatelů, bude tradiční dubnový veletrh CCMT v Šanghaji a potom květnová METALLOOBRABOTKA v Moskvě. V září 2022 se strojaři sejdou na veletrhu IMTS v Chicagu a v závěru příštího roku proběhne METALEX v Bangkoku a JIMTOF v Tokiu.

 Nezbývá než popřát našim strojírenským firmám, aby se mezinárodní veletrhy opět staly místem setkávání odborníků a obchodníků z oboru MT a účast na nich přinášela i nadále výrobním firmám profit.

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie se opět těšilo velkému zájmu účastníků, kteří v rámci diskuse hodnotili koncepci programu jako neobyčejně přínosnou.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.