Technický týdeník č. 12/2021

Zrychlení dvojí transformace Evropské unie

Evropská komise nastiňuje nová opatření na podporu obchodních případů zelené a digitální transformace:

V případě potřeby se bude podílet na spoluvytváření přechodových cest ve spolupráci s průmyslem, veřejnými orgány, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Tyto cesty nabídnou lepší pochopení rozsahu, nákladů, dlouhodobých přínosů a podmínek požadovaných opatření zdola nahoru, aby doprovázely dvojí přechod pro nejdůležitější ekosystémy, což povede k akčnímu plánu, který zvýhodní udržitelnou konkurenceschopnost.

Před letní přestávkou roku 2021 předloží Komise balíček „fit-for-55“ představující ucelenou revizi klíčových nástrojů balíčku opatření v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 s výhledem na dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.

Poskytování poradců pro udržitelnost malým a středním podnikům a podpora obchodních modelů založených na datech, aby ze zelené a digitální transformace vytěžily maximum. To bude plně fungovat od roku 2022. Do roku 2023 program Digitální Evropa vloží 310 milionů EUR do Evropského centra pro digitální inovace, které malým a středním podnikům nabídne podporu v oblasti digitální transformace a přístupu k testování technologií. V roce 2021 Evropská rada pro inovace také nasměruje 1,1 miliardy EUR na granty a kapitálové financování, zejména pro začínající podniky a inovativní malé a střední podniky.

Investice do dovedností budou zásadní pro podporu dvojí transformace. Evropská agenda dovedností podporuje zelenou a digitální transformaci iniciativami, jako je Pakt pro dovednosti. Pomáhá mobilizovat soukromý sektor a další zúčastněné strany ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovních sil v Evropě. Rozpočet EU na období 2021–2027 zahrnuje řadu nástrojů, které mohou podporovat zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci. Ty mohou rovněž přispět k realizaci národních plánů obnovy a odolnosti, stejně jako účinná aktivní podpora zaměstnanosti.

 Reakce CECIMO na aktualizovanou průmyslovou strategii Evropské unie

 CECIMO vítá aktualizovanou průmyslovou strategii EU jako nástroj budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy. Jedná se o strategii, která uznává zásadní roli evropského průmyslu v prosazování zelené a digitální transformace při současném zajištění konkurenceschopnosti našeho sektoru v podmínkách zotavování se z krize COVID-19.

CECIMO při různých příležitostech opakovaně zdůraznilo, že spolupráce, partnerství, ekosystémy a společné standardy jsou základními faktory pro podporu obnovy průmyslu a zvládnutí dvojí transformace. CECIMO se proto domnívá, že průmyslová strategie se ubírá správným směrem, což představuje důležitý krok pro ambicióznější evropskou průmyslovou politiku.

Oživení strojírenství je klíčové pro zlepšení technologických schopností evropské ekonomiky a podporu jejího růstu.

Současná krize prokázala význam dobře fungujícího jednotného trhu. CECIMO důrazně podporuje nástroje Komise k posílení jednotného trhu, jejichž cílem je zajistit normální fungování jednotného trhu za všech okolností a bez překážek. Krize rovněž prokázala, že účinný dohled nad trhem je nezbytný pro vytvoření rovných podmínek, které podpoří hospodářskou soutěž a růst trhu.

Harmonizovaný systém standardů má zásadní význam pro řešení výzev digitálního trhu. Evropský průmysl potřebuje standardy, které by podpořily interoperabilitu a důvěru na trhu. EU proto musí usilovat o takovou legislativu, která bude vstřícná k inovacím. Jsme pevně přesvědčeni, že zástupci průmyslu by měli být přizváni ke všem diskusím týkajícím se systému standardizace. To také podtrhuje význam rychlého sledování vývoje standardů a certifikačních postupů, které umožní využití aditivní výroby v různých oblastech, a tím podpoří celé odvětví.

CECIMO oceňuje ambici Komise zaměřit aktualizaci průmyslové strategie především na malé a střední podniky, protože 80 % evropského sektoru výrobních strojů a souvisejících výrobních technologií představují malé a střední podniky. Tyto podniky však budou muset realizovat změny v obchodních a provozních modelech založené na digitalizaci. Jsme toho názoru, že implementace digitálních řešení bude vyžadovat finanční a administrativní podporu malých a středních podniků.

Sektor obráběcích strojů se spoléhá na speciální dovednosti pracovníků vysílaných k zajištění dodávek strojů, instalaci komponent a jejich údržbě. CECIMO vítá rozhodnutí Komise koordinovat vyvážený přístup k vysílání pracovníků, protože zajistí, aby sektor MT mohl pro zákazníky v Evropě i ve světě plnit své závazky týkající se dodávek a údržby strojů.

Úspěšná průmyslová strategie se bude opírat o partnerství a spolupráci, zejména pokud jde o transfer inovací v klíčových technologiích (například umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, aditivní výroba) a rekvalifikaci pracovníků. CECIMO proto vítá iniciativu Komise týkající se průmyslových aliancí, protože věříme, že tento přístup může podpořit spolupráci a investice podniků na trhu. Těšíme se, že budeme moci přispět k práci Aliance pro průmyslová data, rozhraní a kloudy, kterou se Komise chystá zřídit. CECIMO plně podporuje úsilí Komise propojit veřejné a soukromé investice prostřednictvím významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI) v oblastech, kde trh sám o sobě nemůže přinést průlomovou inovaci.

CECIMO je přesvědčeno, že průmyslová strategie by měla podpořit vývoj a zavádění klíčových technologií (například aditivní výroby) v různých průmyslových ekosystémech. Podle zprávy Společného výzkumného střediska (JRC) „Kritické suroviny pro strategické technologie a odvětví v EU“ má EU relativně silnou pozici v aditivní výrobě na bázi kovů pro letecké aplikace. Pro upevnění vedoucího postavení v tomto a dalších ekosystémech (například zdravotnická technika a automobilový průmysl) bude zásadní investovat do vývoje technologií, jejich uvádění na trh, dále do procesu standardizace a šíření dovedností. Proto jsme přesvědčeni, že nová Aliance pro kosmické nosné rakety bude muset spolupracovat s vyspělými výrobními odvětvími a aktivně přispívat k vytváření společného programu vývoje příští generace nosných raket.

CECIMO vybízí Komisi, aby řešila nedostatky zdůrazněné ve zprávě střediska JRC. Většina klíčových technologií, jimiž se zpráva zabývá, bude čelit výraznému růstu poptávky po surovinách, což povede k narušení dodavatelského řetězce v mnoha odvětvích. Tato otázka by měla být projednána v Alianci surovin s cílem prozkoumat nová (materiálová) inovační partnerství, posílit odolnost průmyslových ekosystémů a podpořit využívání recyklovaného materiálu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.