Technický týdeník č. 11/2021

Aktualizovaná průmyslová strategie 2021

 Počátkem května 2021 přijala Evropská komise aktualizovanou verzi průmyslové strategie Evropské unie. Jejím hlavním cílem je umožnit průmyslu EU vedoucí pozici v zelené a digitální transformaci a stát se v celosvětovém měřítku ještě konkurenceschopnějším v podmínkách zotavení z koronavirové krize. Materiál se zaměřuje na tři následující klíčové oblasti.

1. Posílení odolnosti jednotného trhu

Aby byl jednotný trh lépe vybaven pro možnost vzniku krize, navrhuje Evropská komise následující opatření:

Nouzové nástroje jednotného trhu, které chrání a zajistí dostupnost a volný pohyb osob, zboží a služeb v podmínkách možných budoucích krizí. Tyto nástroje by měly zaručit lepší sdílení informací, koordinaci a solidaritu, pokud členské státy přijmou opatření související s krizí. Pomohou také zmírnit negativní dopady krize na jednotný trh, například zajištěním účinnější správy věcí veřejných. Cílem je vytvořit mechanismus, jehož prostřednictvím může Evropa řešit kritický nedostatek produktů zrychlením jejich dostupnosti (např. stanovení a sdílení standardů, zrychlené posuzování shody) a posilováním spolupráce v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Nové úsilí o řešení omezení a překážek probíhá zejména prostřednictvím pracovní skupiny pro prosazování jednotného trhu (SMET) a dalších příslušných opatření. Pokrok byl v minulých letech v několika klíčových oblastech, zejména ve službách, příliš pomalý. Úplné vymáhání směrnice o službách zajistí, aby členské státy dodržovaly své stávající povinnosti, včetně oznamovací povinnosti, s cílem identifikovat a eliminovat nové potenciální regulační překážky.

Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy, aby zajistila, že směrnice o vysílání pracovníků bude řádně transponována a realizována. Aniž by byl ohrožen právní rámec a ochrana pracovníků, kterou zajišťuje, bude Komise ve spolupráci s členskými státy navrhovat společnou formu prohlášení o vysílání pracovníků v elektronické podobě. Tento jednotný digitální formulář by mohl být z počátku zaveden na dobrovolném základě.

Krize rovněž prokázala, že dohled nad trhem je efektivní, protože orgány členských států čelí zvýšenému počtu nevyhovujících a nebezpečných výrobků. Prioritou je proto posílení koordinace investic, zdrojů a digitalizace orgánů - jak na jednotném trhu, tak na hranicích Unie.

Komise bude podporovat orgány dozoru nad trhem v tom, aby zintenzivnily digitalizaci inspekce výrobků a shromažďování údajů a používání nejmodernější technologie pro sledování nevyhovujících a nebezpečných výrobků, jak je uvedeno v akčním plánu pro prosazování jednotného trhu.

Komise zmobilizuje významné investice na podporu malých a středních podniků; navrhování a zavádění systémů alternativního řešení sporů s cílem eliminovat nekalé platební praktiky, které zhoršují zpožďování plateb a často vedou k dlouhým sporům ovlivňujícím situaci malých a středních podniků.

2. Řešení strategických závislostí Evropské unie

Krize vyvolala širší povědomí o nutnosti analyzovat a řešit strategické závislosti, a to jak technologické, tak i průmyslové. Komise proto provedla zmapování strategických závislostí a kapacit EU. Analýza ukázala, že EU je vysoce závislá - zejména v energeticky náročných průmyslových odvětvích (jako jsou suroviny) a ve zdravotních ekosystémech, jakož i v dalších produktech souvisejících s podporou zelené a digitální transformace.

Komise zahájí druhou fázi hloubkových přezkumů potenciálních závislostí v klíčových oblastech včetně produktů, služeb nebo technologií, které jsou klíčové pro dvojí transformaci, jako jsou obnovitelné zdroje, skladování energie a kybernetická bezpečnost. Monitorovací systém prostřednictvím Observatoře kritických technologií Komise a procesu pravidelného přezkumu navíc pokryje současné závislosti i rizika budoucích (technologických) závislostí.

Komise bude pracovat na diverzifikaci mezinárodních dodavatelských řetězců a bude usilovat o mezinárodní partnerství s cílem zvýšit připravenost. V oblastech společné závislosti se svými partnery se EU může rozhodnout spojit zdroje a vybudovat silnější a rozmanitější alternativní dodavatelské řetězce s našimi nejbližšími spojenci a partnery.

Komise bude i nadále podporovat průmyslové aliance ve strategických oblastech a tam, kde pomáhají přilákat soukromé investory k diskusi o nových obchodních partnerstvích a modelech. Komise bude věnovat zvláštní pozornost inkluzivnosti spojenectví pro začínající podniky a malé a střední podniky. Tato spojenectví by měla doplňovat partnerství veřejného a soukromého sektoru a poskytovat širokou a otevřenou platformu pro stanovení strategických plánů a účinnou koordinaci investičních plánů výzkumu, vývoje a inovací technologií v konkrétních ekosystémech.

Komise připravuje zahájení těchto dvou aliancí: Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Aliance pro průmyslová data, rozhraní a kloudy.

Komise navíc podporuje úsilí členských států o sdružování veřejných zdrojů prostřednictvím důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI) v oblastech, kde trh sám o sobě nemůže přinést průlomovou inovaci, s možnou podporou z rozpočtu EU.

Komise vyhlašuje strategii pro normalizaci a případné legislativní změny, které povedou ke stanovení norem, a to i v oblasti obchodních služeb, přičemž bude otevřeně spolupracovat s ostatními v oblastech společného zájmu.

Pokračování v příštím čísle

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.