Technický týdeník č. 04/2021

Zvýšení flexibility dodavatelských řetězců jako téma virtuálního veletrhu METAV digital 2020

Spolehlivost dodavatelských řetězců se od začátku koronavirové pandemie stala jedním z hlavních témat. Výrobní organizace se musí potýkat s nespolehlivostí dodavatelů, nemocností zaměstnanců a s narušením trhu se surovinami. A nad tím vším se vznášejí jen těžko ovlivnitelné záležitosti, jako jsou globální obchodní konflikty a politické vlivy. Spouštějí všechny tyto faktory trend k deglobalizaci? V každém případě sílí preference domácích dodavatelů. V průmyslu obráběcích strojů bude otázka odolnosti hodnotového řetězce pravděpodobně úzce spjata s digitalizací a vytvářením sítí, tedy s tématy, která se mimo jiné objeví na veletrhu METAV digital, který proběhne od 23. do 26. března 2021.

Na jaře 2020 upoutala pozornost studie Technické univerzity v Mnichově. Došla k závěru, že dramatická změna ve struktuře globálních dodavatelských řetězců bude v budoucnu spočívat ve schopnosti firem najít své dodavatele v regionech, které současnou krizí utrpěly méně.

Silná pozice průmyslu MT díky vysokému stupni vertikální integrace

Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW, (Německá asociace výrobců obráběcích strojů) uvádí: „Naše členské společnosti mají už nyní buď velmi vysokou vertikální integraci, nebo nakupují převážně v Německu.“ Došlo-li k výpadkům v dodávkách komponentů a surovin ze zahraničí, nabízí se možnost jejich kompenzace právě přes alternativní lokální dodavatele.

Tak například společnost Scoutbee se specializuje na digitální vyhledávání dodavatelů a využívá umělou inteligenci a big data, aby svým zákazníkům pomohla najít produkty a vhodné dodavatele pomocí řešení SaaS (Software jako služba). Podrobné informace o trhu - včetně finančních údajů, zpráv o udržitelnosti a aktivní certifikace – dodá firma v různých jazycích a v reálném čase za účelem identifikace všech stávajících i potenciálních dodavatelů po celém světě. Ruční vyhledávání trvá obvykle týdny nebo měsíce, zatímco digitální nanejvýš dny. Na základě zkušeností zákazníků to přináší časovou úsporu až 85 procent. V roce 2020 zaznamenal Scoutbee nárůst objednávek a zákazníků, včetně výrobců obráběcích strojů. Společnost, která byla založena v roce 2015, má nyní více než 130 zaměstnanců. Již si také rezervovala virtuální stánek na veletrhu METAV digital 2021. V poslední době byla potvrzena významná preference lokálních dodavatelů, zatímco globální strategie byly do značné míry redukovány. Hledání nových dodavatelů však nebylo spuštěno pouze koronavirovou krizí. Ke změnám přispěly i potíže se špatnou kvalitou dodávek a snaha snížit náklady na dopravu.

Skupina Heller vyvíjí a vyrábí CNC obráběcí stroje a výrobní systémy pro obrábění. Přestože její management spoléhá do značné míry na kvalitu a spolehlivost evropských dodavatelů, tlak na snižování nákladů je stále nutí k využívání dodávek ze zemí s nízkými mzdami, jako je tomu například u litinových odlitků z Asie. Jedná se o takzvanou duální strategii. Jako velmi užitečné se ukázalo sledování skóre kvality, které kombinuje spolehlivost dodavatelů a frekvenci stížností na kvalitu jejich produkce.

Malé a střední podniky se spoléhají na spolupráci založenou na důvěře

Při určování preferencí v dodavatelských vztazích hraje roli struktura odvětví. Tuto skutečnost odhaluje studie Fraunhofer Working Group for Supply Chain Services v Norimberku, věnovaná hodnotovým řetězcům v průmyslových odvětvích s vysokým stupněm automatizace. Bylo zjištěno, že malé a střední podniky mají vyšší sklon hledat potřebné produkty a služby přímo v regionu. Spoléhají se na dlouhodobá partnerství založená na vzájemné důvěře. U velkých společností se naopak projevuje spíše tendence obstarávat zboží, které potřebují, globálně, hledat cesty prostřednictvím složitých struktur, generovat validovatelné metriky a plánovat sofistikované kontrolní mechanismy.

Studie rovněž prokázala, že s rostoucí automatizací je pro malé a střední podniky obtížné vyrovnat se s vysokou složitostí dodavatelských vztahů. Jednoduchý proces „příkazu k platbě“ z dřívějších časů se nyní vyvinul do komplexní sítě. Stroje, dopravníky, roboty, ovládací prvky a softwarové komponenty jsou navzájem propojeny s procesy marketingu, prodeje a distribuce. Obchodní úspěch také stále více závisí na doprovodných službách, včetně vzdálené údržby, oprav a likvidace. K tomu je často nutné přizvat externí odborníky a specialisty. Celý systém je pak rozšířen o kyberfyzikální systémy, tj. systémy, které kombinují informační a softwarovou technologii se strojírenskou stránkou výroby.

Zákazníci jako hnací síly komplexnosti

Podle výsledků získaných v Laboratoři obráběcích strojů (WZL), která patří pod jednu ze čtyř kateder zabývajících se konstrukcí strojů na Rýnsko-Westfálské Technické Universitě v Cáchách, je zákazník často nejvýraznější hnací silou komplexnosti. Specifické požadavky zákazníků mohou vyžadovat větší počet variant produktů, což vede ke komplexnějším produktovým portfoliím a má to i přímý dopad na design, plánování, dodavatelský řetězec, výrobu a distribuci. Složitý výsledek pak vyžaduje transparentnost a zcela nový způsob správy dat. Nakonec se ale stejně všechno zredukuje na jednu zásadní otázku: „Musím zjistit, kde v rámci celého procesu výroby peníze vydělávám a kde o ně přicházím!“

Složité sítě vytvářející hodnotu mohou skrývat nákladová rizika, ale zároveň i příslib zvýšení efektivity. Řízená komplexnost může přinést až patnáctiprocentní zvýšení provozního výsledku. Je to podloženo zkušenostmi firem, se kterými Laboratoř WZL spolupracuje.

Zaměření na procesní řetězce na veletrhu METAV digital 2021

Prezentace celého zpracovatelského řetězce představuje tradičně jedno z hlavních zaměření veletrhu METAV. Průmysl 4.0, včetně takových aspektů, jako je síťová výroba, cloudové aplikace, správa dat, kybernetická bezpečnost a ekonomika platforem, nabývá v poslední době na veletrzích na důležitosti. Nadcházející digitální METAV posune právě tuto oblast na vyšší úroveň, protože nabídne svým účastníkům příležitosti k vytváření sítí. VDW jako organizátor veletrhu proto očekává, že společnosti využijí digitální METAV k navazování nových obchodních spojení a vytváření nových aliancí už přímo na svých virtuálních veletržních stáncích.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.