Technický týdeník č. 23/2020

Podzimní online setkání obchodních ředitelů členských firem SST

Forma podzimního setkání obchodních ředitelů členských firem SST byla, na rozdíl od setkání jarního, zásadním způsobem ovlivněna zhoršenou epidemiologickou situací. Přestože většina přihlášených účastníků litovala, že se tentokrát budou muset obejít bez osobního kontaktu, na který se vždy velmi těší, proběhlo dne 22. října 2020 setkání formou videokonference s bohatým programem.

 Úvodní prezentace patřila řediteli Svazu strojírenské technologie, Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc., který účastníky seznámil s výsledky oboru Machine Tool za rok 2019 a s nepříliš příznivým výhledem na rok 2020.

Statistické údaje, pocházející většinou ze zdrojů renomované společnosti Oxford Economics, ukazatele členských zemí Evropské Asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO i statistika odrážející situaci oboru v České republice, se týkaly hlavních ukazatelů: produkce, spotřeby, exportu a importu podle teritorií i podle kategorií Harmonizovaného systému.

Z výsledků týkajících se 2. kvartálu 2020 v České republice vyplývá, že co se týče exportu, došlo k výraznému poklesu ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 cca o 30 %. Meziroční pokles produkce může, v souvislosti s dalším poklesem exportu, do konce letošního roku dosáhnout 20 %. Důvody tohoto vývoje jsou celkem zřetelné. K poklesu došlo už v průběhu roku 2019 vzhledem k transformaci automobilového průmyslu, jako hlavního odběratele oboru MT, nejasnostem kolem Brexitu a průběhu obchodních sporů mezi USA a Čínou. Největší ochlazení bylo však nepochybně způsobeno ekonomickými dopady pandemie Covid-19.

V následující prezentaci představil Dipl. Ing. Konrad Grohs, obchodní ředitel odboru internetu věcí, celosvětově úspěšnou společnost FANUC. Společnost má hlavní sídlo v Japonsku a zaměstnává ve svých pobočkách celkem přes 8000 zaměstnanců. Pražská firma FANUC Czech, s.r.o. v Horních Počernicích s 55 zaměstnanci byla založena v roce 2004 jako pobočka FANUC Europe pro střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat výkonné a spolehlivé produkty pro průmyslovou automatizaci a software tradiční japonské značky, největšího světového výrobce průmyslové automatizace a robotů. FANUC Czech, s. r. o. nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje jako součást automatizace pro výrobu v České republice.

V druhé části své prezentace představil Ing. Grohs speciální koncept ZDT (Zero Down Time), prostřednictvím kterého jsou serverem centralizována data týkající se preventivní diagnostiky a informace nezbytné pro údržbu a bezpečnost provozu. Otevřená průmyslová platforma s aplikací internetu věcí je jedním ze základních pilířů „chytré továrny“ využívající rovněž prvky umělé inteligence. Celý tento systém, jako součást konceptu Průmysl 4.0, zásadním způsobem zlepšuje provozuschopnost strojů, snižuje jejich energetickou náročnost, zvyšuje kvalitu výroby a její efektivnost.

Zakladatel, majitel a ředitel v jedné osobě – Ing. Pavel Matoška – představil v další prezentaci společnost Penta Trading, s.r.o. Byla založena v devadesátých letech, nyní má pět poboček v České republice a celkem padesát zaměstnanců. Firma, která má hlavní sídlo v Říčanech u Prahy, se specializuje na tzv. elektroerozi a drátové řezání. Nabízí zákazníkům vlastní produktovou řadu elektroerozivních hloubiček PENTA CNC, které se používají především v automobilovém a leteckém průmyslu.

Ing. Jan Smolík, Ph.D. z výzkumného centra Fakulty strojní ČVUT RCMT prezentoval účastníkům setkání další postup v realizaci výzev projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Platforma vznikla v roce 2009 při Svazu strojírenské technologie jako sdružení právnických osob a jedná se o oborové seskupení 37 organizací, z toho 30 výrobních podniků, 3 vysokých škol s výzkumnými centry a 4 profesních sdružení, působících v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Hlavním cílem je účinně napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti oboru strojírenská výrobní technika v České republice a ve světě.

Hlavními aktivitami Operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je v rámci platformy realizován, je tzv. cestovní mapa Strojírenská výrobní technika, spolupráce s Evropskou asociací průmyslu výrobních strojů CECIMO, Podpora evropských projektů a dále pak zlepšování podmínek pro výzkum a vývoj v České republice a v neposlední řadě také propagace oboru výrobních strojů.

Kolega Ing. Smolíka, Ing. Matěj Sulitka, PhD., představil ve své prezentaci, na níž participovali rovněž Ing. Petr Kolář, PhD. a Ing. Jiří Švéda, PhD., výzkumné centrum RCMT, které právě v letošním roce oslavuje své dvacáté narozeniny. Prezentace byla zaměřena na úlohu robotů v obrábění a na výzkum výrobních strojů a technologií v oddělení IPA CIIRC.

 Mezioborový výzkumný ústav CIIRC ČVUT představil Testbed Průmyslu 4.0 jako nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro inteligentní továrny. Testbed má dvě části zaměřené na robotickou montáž a výrobní technologie. Obě části mají společnou IT infrastrukturu pro sdílení dat ze strojů a procesů, pro propojení reálných strojů s jejich digitálními dvojčaty a se SmartGrid zdroji energie.

Cílem Testbedu je poskytnout platformu pro realizaci a ověření výstupů výzkumu týkajících se aspektů Průmyslu 4.0 a pro vytvoření scénářů, které by demonstrovaly výsledky v oblastech, jakými jsou optimalizace a plánování výroby, sémantický popis výrobních operací, propojení konstrukce produktu se samoorganizující se výrobou, komunikace v sítích se smíšenou kritičností založených na průmyslovém Ethernetu, modelování a identifikace robotického provozu, optimalizace energetické účinnosti výrobních (robotických) systémů, diagnostika a údržba založená na modelu, zpracování dat a analýza vzorů a data mining (vytěžování dat) v životním cyklu produktu. Laboratoř je současně využívána pro výukové a výcvikové aktivity v rámci činnosti Fakulty strojní.

RICAIP je aktuálně největší projekt v oblasti umělé inteligence (AI) pro aplikace v Průmyslu 4.0. Projekt „Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu” je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho řešení se uskutečňuje v centru, které propojí testbedy v Praze, Brně a Saarbrückenu a pomocí virtuální a rozšířené reality umožní vzdálené řízení průmyslové výroby nebo její rychlé přizpůsobení podle aktuálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. V rámci projektu je rozšiřováno investiční vybavení Testbedu Průmyslu 4.0, které má umožnit další rozvoj spolupráce s firmami na řešeních blízkých aplikací.

V další části prezentace se účastníci seznámili s činností laserové mikroprocesní stanice, s multifunkční robotickou buňkou, s frézovacím centrem s kryogenickým chlazením a s vybavením laboratoře technologické metrologie. Odborníky jistě zaujal speciální stroj pro hybridní výrobu Weldprint a různé druhy průmyslových či kolaborativních robotů, jakož i možnosti využití robotů v procesu obrábění.

Pravidelnou součástí programu setkání obchodních ředitelů bývá také vystoupení zástupce České spořitelny a.s., partnera SST. Tentokrát vyslechli účastníci prezentaci Pavla Svobody MBA na téma „Co je we.trade“. Jedná se o unikátní digitální obchodní platformu využívající technologie blockchain, kde firmy a banky napříč Evropou spolupracují, aby vytvořily pro klienty transparentní a bezpečné prostředí pro realizaci obchodních transakcí. Alianci založilo dvanáct nejprestižnějších evropských bank a aktuálně se počet zúčastněných bank rozšířil na čtrnáct. Od podzimu 2019 je připojena také rakouská Erste Bank. Platforma je pro zapojené subjekty rychle a naprosto bezpečně odkudkoli přístupná a jejím prostřednictvím lze velmi jednoduše a s minimálním rizikem sjednávat obchodní transakce. Členství v platformě znamená novou možnost vstupu na mezinárodní trhy a rozšíření obchodní sítě. Prostřednictvím platformy je také možné požádat přímo banku o financování konkrétní pohledávky.

Závěr videomeetingu tvořily prezentace pracovníků SST, Ing. Pavla Čápa a Ing. Bedřicha Musila. Ing. Pavel Čáp hovořil o perspektivě obnovení mezinárodních veletrhů v roce 2021. Hovořil o tom, že SST bude opakovaně žádat o zařazení veletrhu Metalloobrabotka v Moskvě mezi oficiální účasti v kategorii „C“. Letos bylo na veletrh přihlášeno 21 českých firem a odložený termín byl stanoven na květen 2021. Středobodem veletržního dění by měl i v roce 2021 být Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Jeho 62. ročník proběhne 13.-17. září 2021. Mezi hlavní body doprovodného programu veletrhu, organizované, spolupořádané nebo sponzorované SST, bude opět patřit Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v pavilonu Z, konference Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT Praha a setkání vedení SST s novináři. V závěru své prezentace upozornil Ing. Čáp na uzávěrku přihlášek vystavovatelů na veletrh EMO, který by se měl uskutečnit zatím v původním termínu 4. – 9. října 2021. Tištěné informační sady s pokyny obdrží všechny členské firmy poštou.

Ing. Bedřich Musil informoval ve své prezentaci o nejvýznamnějších mezinárodních veletrzích, jejichž termín byl posunut nebo které byly vzhledem ke koronavirové pandemii zrušeny. To se týká například veletrhu SIMTOS v korejském Soulu. Finanční prostředky za nákup výstavní plochy už vrátili organizátoři veletrhu CCMT v Šanghaji. Formu dílčích videoprezentací nebo „virtuální výstavy“ volili organizátoři veletrhů IMTS Chicago, METALEX Bangkok nebo JIMTOF Tokio. V dubnu 2021 by měla proběhnout další tradiční strojírenská výstava na asijském kontinentě CIMT Peking, která byla zařazena mezi veletrhy podporované. Na závěr upozornil Ing. Musil účastníky setkání na virtuální veletrh Výroba forem 2020 a na další ročník Strojírenského fóra rovněž ve formě videokonference.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.