Technický týdeník č. 22/2020

Podzimní online setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Dne 22. října 2020 proběhlo formou videokonference podzimní setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie, které bylo spojeno s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a z ní vyplývajícím vládním nařízením byla zvolena pro pravidelné setkání právě forma videokonference. Prostřednictvím aplikace GotoMeeting se k akci připojili kromě zástupců Svazu strojírenské technologie a technických a výrobních ředitelů členských firem SST také zástupci členů Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, projektu Industryeducation a další přizvaní zájemci. Účastníků bylo celkem 28.

Hlavním tématem konference byla Robotika a digitalizace pro strojírenskou výrobní techniku, k němuž se vztahovaly prezentace specialistů z RCMT a zástupců společností zaměřených na problematiku robotiky a digitalizace. Mezi ně patří společnosti SIDAT, KUKA a IFM.

Program videokonference zahájil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc. Na základě údajů výroční zprávy a statistických výsledků poskytnutých Evropskou asociací průmyslu výrobních strojů CECIMO a společností Oxford Economics dokumentoval současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů u nás i ve světě.

Ing. Jan Smolík, Ph.D., výzkumný pracovník Research Center of Manufacturing Technology (RCMT), jež je organizační složkou Výzkumného ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, podal zprávu o postupu realizace projektu Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, komentoval některé jeho výstupy a vyzval zúčastněné ke spolupráci na jednotlivých aktivitách.

Další vystoupení patřilo Ing. Petru Kolářovi, Ph.D., zástupci vedoucího oddělení Průmyslové výroby a automatizace (IPA), které je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT). Toto pracoviště spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje kromě jiného na průmysl, a to jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu. Jak se ve své prezentaci vyjádřil Ing. Kolář, „rychlý transfer technologií z akademické sféry do praxe pro nás představuje důležitý závazek.“

CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013 tehdejším rektorem ČVUT prof. Ing. Václavem Havlíčkem, CSc., a je dynamicky se rozvíjející a rostoucí institucí, která v roce 2020 zaměstnává více než 300 zaměstnanců, především výzkumných a pedagogických pracovníků.

Ve své prezentaci informoval Ing. Kolář i o založení výzkumné infrastruktury RICAIP, která je novým společným projektem dvou českých (se sídlem v Praze a v Brně) a dvou německých výzkumných ústavů (ZEMA a DFKI v Saarbrückenu) vyvíjejících nová, inteligentní spolehlivá a sofistikovaná řešení pro distribuovanou výrobu v prostředí Průmyslu 4.0. Výstupy projektů těchto propojených týmů slibují výrazně ovlivnit budoucí podobu průmyslové výroby.

V nové budově ČVUT CIIRC v Praze 6 v Dejvicích vzniká výzkumné a experimentální prostředí pod názvem Testbed pro Průmysl 4.0. Zde si zájemci o automatizovanou a digitalizovanou výrobu vycházející z principů Průmyslu 4.0 mohou sami vyzkoušet inovativní řešení pro chytré továrny, ověřovat jejich kompatibilitu, funkčnost a účinnost, simulovat a optimalizovat výrobní a související vnitropodnikové procesy.

Další referující se ve svém vystoupení nazvaném Roboty v obrábění soustředil na problematiku robotů a robotizace. Ing. Jiří Švéda, Ph.D., který byl ministrem průmyslu a obchodu vyznamenán Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy, je pracovníkem Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT. Jeho prezentace řešila otázku výhod, ale i nevýhod obrábění za pomoci robotů nebo možností řízení pohybu robota ve spojité trajektorii. Shrnul také technologické zkušenosti z dalších experimentů realizovaných v RCMT.

Pravidelnou součástí setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST jsou i vystoupení hostů z firem, jejichž produkce se váže k hlavnímu tématu setkání.

Prvním z nich byl Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, jednatel společnosti SIDAT, spol. s r. o., která vznikla na jaře roku 1990 a v současné době má téměř 100 zaměstnanců. Firma v současné době zabezpečuje na pracovištích v Praze a v Brně služby a dodávky ve čtyřech hlavních, navzájem se doplňujících oblastech: komplexní automatizace, výrobní informatika a vizualizace, Průmysl 4.0 a integrační projekty a péče o zákazníka, včetně poradenství, kurzů, odborných školení, dodávek hardware a servisu.

Roboty integrované s obráběcím strojem. To byl titul prezentace Ing. Radka Velebila, manažera prodeje ze společnosti KUKA, ve které seznámil účastníky setkání s možnostmi integrace robotů KUKA do pracovních cyklů obráběcího stroje na příkladu realizovaného projektu automatické výměny nástrojů (AVN) pomocí robota.

Závěrečné vystoupení na téma Condition monitoring CNC strojů patřilo Ing. Ondřeji Janíkovi ze společnosti IFM electronic, spol. s.r.o. Prezentace byla věnována příkladům diagnostiky vřeten a kuličkových šroubů na CNC obráběcích strojích a využití analýzy vibrací při detekci poškození a opotřebení strojů ve výrobě.

Přes ztížené podmínky videokonference probíhala mezi zúčastněnými – přednášejícími i připojenými účastníky - odborná diskuse týkající se především možností integrace robotů do pracovního cyklu obráběcích strojů a výsledků výzkumu inteligentních obráběcích strojů a nejnovějších technologií.

Podle názoru zúčastněných i organizátorů setkání byla tato videokonference díky své mimořádné odborné úrovni a aktuální tématice jednou z nejvydařenějších akcí věnovaných problematice robotiky a digitalizaci.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.