Technický týdeník č. 16/2020

Aditivní výroba – budování pružnějšího evropského průmyslu

Sektor aditivní výroby je připraven zacelit mezery v evropském průmyslovém hodnotovém řetězci a přinést Evropě širokou škálu výhod. Právě tyto aspekty byly zdůrazněny během webové rozpravy CECIMO na téma „Aditivní výroba – příležitost, jak zaplnit mezery v tradičních dodavatelských řetězcích“, který propojil více než 200 účastníků.

Nedávný stav nouze v souvislosti s COVID-19 způsobil, že se odvětví aditivní výroby (AM) dostalo do centra pozornosti, protože má jedinečnou pozici při podpoře zdravotnického dodavatelského řetězce a pro rychlou výrobu osobních ochranných pomůcek a lékařských přístrojů. Odvětví umožňuje, aby se různé dodavatelské řetězce rychle a účinně přizpůsobily krizovým stavům. Proto je důležité vytvořit správný regulační rámec a průmyslový ekosystém, který společnostem umožní investovat do inovativních technologií, jakou je AM.

Pan Stewart Lane, předseda výboru CECIMO pro aditivní výrobu, zahájil rozpravu zdůrazněním významu řešení pro aditivní výrobu, zejména v období izolace. Poznamenal, že otevřený dialog a úzká spolupráce mezi tvůrci politik a průmyslem jsou nezbytné k využití plného potenciálu AM pro průmyslový dodavatelský řetězec.

Významní účastníci diskuse, jako je paní Lorena Ionita (Evropská komise), Fabio Annunziata (HP Inc.), Bernhard Müller (Fraunhofer Additive Manufacturing Alliance) a Vincent Wegener (Ramlab), se zabývali otázkou nedávného narušení dodavatelského řetězce a zdůraznili význam příspěvku tohoto odvětví k vybudování konkurenceschopnějšího průmyslu v Evropě.

Hlavní závěry akce:

1. Pro rychlé oživení EU je nezbytné obnovit odolnost průmyslových hodnotových řetězců.

2. Je nutná veřejná finanční podpora pro společnosti, které chtějí provádět změny ve svém dodavatelském řetězci prostřednictvím investic do zavádění nových řešení.

3. Koordinace mezi členskými státy v oblasti regulačních požadavků je v případě druhé vlny pandemie zásadní pro urychlení reakce průmyslu na ni.

4. Lokalizace výroby je nezbytná a musí být v případě potřeby dostupná, aby se zabránilo narušení globalizovaného dodavatelského řetězce.

5. Využívání aditivní výroby může zkrátit dobu výroby a snížit náklady v průmyslovém dodavatelském řetězci.

 

 

  • Reakce CECIMO na Novou agendu dovedností pro Evropu

 

Zpracovatelský průmysl zažívá významné změny, zejména díky rostoucímu využívání umělé inteligence, robotiky, internetu věcí, aditivní výroby a dalších inovativních řešení. Přechod k digitální a zelené ekonomice významně mění požadavky na zaměstnance v celém hodnotovém řetězci – od vývoje přes výrobu až k prodeji – a vytváří potřeby zcela nových dovedností a kompetencí zaměstnanců.

Před námi stojí dvojí výzva. Zaprvé je třeba vyvinout úsilí, aby byla všechna průmyslová odvětví plně schopna zavádět a využívat nové technologie. Zadruhé je nutno zvládnout přeškolení pracovních sil na obsluhu digitalizovaných strojů a zvládání procesů s vyšší přidanou hodnotou.

CECIMO je přesvědčeno, že zaostávání v oblasti dovedností nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků mají zásadní vliv na růst problémů, které mají dopad na evropské podniky, včetně sektoru obráběcích strojů. Vzhledem k tomu, že průmysl není schopen vyřešit nedostatek dovedností sám, musí veřejné instituce podporovat a řídit iniciativy, které mohou doplnit úsilí, které tento sektor vynakládá.

Navzdory digitálním ambicím a iniciativám Evropa riskuje, že bude zaostávat za globálními konkurenty v rozvoji digitálních a zelených dovedností v oblasti pracovních sil. Víceletý finanční rámec na období 2021 – 2027 a Program na podporu oživení (tzv. „Next Generation EU“) poskytnou členským státům bezprecedentní příležitost financovat a realizovat konkrétní opatření ke zlepšení kvalifikace pracovních sil a konkurenceschopnosti evropské výroby.

CECIMO vítá Evropskou komisí revidovanou Novou agendu dovedností pro Evropu a zdůrazňuje význam rozvoje soudržného a koordinovaného rámce dovedností v celé Evropě, který umožní hospodářský růst a udrží mezinárodní konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví.

Domníváme se, že odstranění kvalifikačních nedostatků bude vyžadovat společný přístup Evropské komise a členských států v těchto oblastech:

- Zdokonalení rámce vzdělávací politiky.

- Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace.

- Příležitosti k celoživotnímu učení.

- Investice a rozvoj rámce flexibilních dovedností.

Kromě toho bude nezbytné podporovat dialog mezi zúčastněnými stranami z průmyslových odvětví a tvůrci politik, kteří se budou těmito výzvami zabývat, aby bylo podpořeno hospodářské oživení Evropy a tvorba nových „digitálních a zelených pracovních míst“.

Pokud jde o navrhovanou Novou agendu dovedností pro Evropu, domníváme se, že je nezbytné:

- Podporovat společný přístup k mapování a identifikaci vznikajících profilů pracovních míst a souvisejících kompetencí v oblasti inovativních technologií, jako je například aditivní výroba.

- Podporovat iniciativy výrobních odvětví, které by zlepšily využitelnost různých typů odborné přípravy a pomohly současné i budoucí pracovní síle přizpůsobit se přechodu na nové technologie.

- Navázat na práci a výsledky plánu odvětvové spolupráce v oblasti dovedností (jako je strategie odvětvových dovedností v aditivní výrobě), s cílem posílit realizaci Paktu dovedností.

- Podporovat dialog mezi členskými státy EU a průmyslem s cílem vytvořit odolný a konzistentní systém odborného vzdělávání.

- Vytvořit rámec politiky v oblasti pružných dovedností, který bude schopen přizpůsobit se potřebám rychle se měnícího průmyslu. Takový rámec by měl ponechat prostor pro řešení odpovídající potřebám průmyslu a zapojit zúčastněné strany z průmyslu do navrhování a realizace nových aktivit k osvojení dovedností.

- Zaručit, že finanční zdroje v rámci Víceletého finančního rámce a Programu na podporu oživení budou využity jak k vybavení evropských pracovníků dovednostmi, které společnosti v současné době potřebují, tak k podpoře podniků, které se zotavují z nedávné krize.

CECIMO se těší na spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy EU při realizaci této ambiciózní agendy dovedností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.