Technický týdeník č. 12/2020

Průmyslové inovace po odeznění pandemie COVID-19: čtyři body na podporu dlouhodobého růstu aditivní výroby

Začátek krize COVID-19 představoval pro zaběhnuté výrobní a distribuční kanály zdravotnických zařízení výzvu. Vzhledem k rozsahu poptávky nebyli konvenční dodavatelé tohoto pro nemocnice základního vybavení schopni poskytnout jim okamžité řešení.

Při tomto selhání dodavatelského řetězce chopila se komunita aditivních výrobců (AM) příležitosti a pomohla pokrýt dodatečnou poptávku tím, že nemocnicím poskytla přístup k vybavení i dalším službám. Protože v nemocnicích čekajících na dodávky je jednou z hlavních priorit rychlost, ukázal se průmysl AM jako jediný, který byl schopen rychle vyrobit osobní ochranné pomůcky a lékařské vybavení, jako jsou ventilátory.

Ve druhé fázi boje proti krizi COVID-19 by sektor AM mohl nadále hrát významnou roli v pokrytí vysoké poptávky po osobních ochranných prostředcích a testerech. Umožní například denní výrobu až 5 000 tamponů pro otevírání dveří bez použití rukou atd.

CECIMO chce zdůraznit význam opatření navržených ve svém dokumentu „Doporučení pro politiky“, jako je například umožnit rychlejší a snadnější přístup na trh nových základních lékařských zařízení a ochranných prostředků rychlým poskytnutím dočasně platného osvědčení o certifikaci.

Tato krize nejen ukázala, jak může AM přispět k řešení mezer v dodavatelském řetězci během COVID-19, ale umožnila také zahájit diskusi o klíčových faktorech budoucího růstu v tomto odvětví.

Ke své výzvě obdrželo CECIMO od společností i politiků mnoho dotazů týkajících se materiálů, kontroly kvality a provozních postupů během mimořádných událostí souvisejících s potřebou urychlit certifikační procesy.

  • Potřeba specializovaných AM standardů a certifikace

Normy hrají zásadní roli při stimulaci inovací a rozvoje podnikání, ale tato krize upozornila na nedostatečný počet standardů a certifikátů, kterými v současné době toto odvětví disponuje.

Ukazuje se, že je nezbytné urychlit vývoj norem a postupů certifikace, aby bylo možno využívat AM v různých oblastech a následně umožnit její rozšíření do celého odvětví. Jsme přesvědčeni, že se jedná o příležitost k urychlení spolupráce a zapojení průmyslu do vývoje AM standardů.

CECIMO se nadále angažuje, aby podpořilo spolupráci a partnerství v odvětví a podpořilo diskuse, které mohou vést k vytvoření jasných standardů. Síť CECIMO přispěla například k zavedení společné skupiny ISO TC261 a ASTM F42: ISO / TC 261 / JG 78 - Bezpečnost týkající se strojů AM.

  • Důležitost přehodnocení konvenčního dodavatelského řetězce

Nedávné narušení dodavatelského řetězce ve zdravotnickém průmyslu by mělo zvýšit povědomí v dalších kritických odvětvích, jako je energetika, o důležitosti pružného dodavatelského řetězce a vybudování domácí kapacity, aby se předešlo riziku přerušení řetězce.

Je nezbytné podporovat společnosti, které chtějí provádět změny ve svém dodavatelském řetězci investováním do zavádění nových řešení, která by mohla napomoci vybudování odolnějšího sektoru zdravotnických zařízení. AM může poskytovat řešení na vyžádání, což umožňuje snadnější výměnu dílů a výrobu kritických položek na místě.

AM je navíc vhodnou volbou pro maloobjemovou výrobu v mnoha odvětvích, a to díky své schopnosti vyrábět v krátkém čase a s nízkými náběhovými náklady a při možnosti eliminovat zásoby nedokončené výroby se zachováním vysokého stupně pohotovosti dodavatelského řetězce.

V návaznosti na nedávné prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen požaduje CECIMO přidělení finančních prostředků EU na podporu inovativních řešení, jako je AM, které by mohly podpořit Evropu v úsilí o dosažení strategické autonomie v oblasti kriticky potřebného zboží.

  • Nařízení by se měla zaměřit na uvolnění potenciálu technologie

Nouzová situace zvýšila pozornost věnovanou celému odvětví. AM byl v legislativním zorném poli evropských institucí dlouho před vypuknutím epidemie COVID-19. Často se ale zaměřovaly na to, jak regulovat konkrétní problémy, a nikoli na to, jak co nejlépe využít příležitostí spojených s používáním AM - například umožnit lokalizovanější výrobu a výrobu na vyžádání, což by Evropu zařadilo mezi vedoucí subjekty na trhu v tomto sektoru.

Je nutné se podívat, jak může AM doplnit konvenční výrobu v konceptu B2B a přispět k tomu, aby byla kritická odvětví, jako je energetika, stavebnictví, zdravotnictví a letectví, účinnější a udržitelnější.

CECIMO se domnívá, že nedávno vyhlášená nová průmyslová strategie EU by mohla podpořit integraci AM do dalších odvětví a zajistit tak odolnější a konkurenceschopnější zpracovatelský průmysl v Evropě.

Z těchto důvodů je síť CECIMO odhodlána podporovat spolu s evropskými politiky a příslušnými zúčastněnými stranami výhody AM a prosazovat zapojení tohoto odvětví do realizace průmyslové strategie.

  • Nedostatek kvalifikované pracovní síly může zpomalit uplatnění aditivních technologií

Nedostatek dovedností v oblasti AM zůstává jednou z největších výzev pro náš sektor. Jako příklad uveďme, že rychlé přijetí řešení AM v nemocnicích vedlo k okamžité poptávce po nové specializované pracovní síle.

Je proto nezbytné rozšířit skupinu pracovníků, kteří jsou schopni pracovat s celým procesem AM od návrhu až po konečné výrobky pro různá odvětví.

Cílem řady současných iniciativ a projektů je řešení nedostatku dovedností tím, že se spíše odpovídá na okamžitou poptávku zaměstnavatelů po specializovaném personálu než, aby se plánovalo, jak u stávajících pracovníků cílevědomě rozvíjet potřebné kompetence.

CECIMO se účastní evropského projektu SAM (Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing), který se na základě výsledků projektu METALS (MachinE Tool Alliance for Skills) pokouší vyřešit tento specifický problém analýzou současných trendů a identifikací dovedností, které jsou dnes potřeba nebo budou vyžadovány v budoucnu. Tyto činnosti umožní partnerům projektu SAM předvídat budoucí potřeby v oblasti dovedností a přepracovávat profesní profily, mimo jiné podle potřebného množství pracovníků ovládajících příslušné dovednosti v tomto odvětví.

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.