Technický týdeník č. 10/2020

Členské firmy Svazu strojírenské technologie čelí dopadům koronavirové krize II.

Česká vláda začíná realizovat opatření na pomoc firmám a celé české ekonomice hned na několika frontách. Především byl schválen tzv. kurzarbeit neboli úhrada části mzdových nákladů (80 nebo 60 % z uznatelných nákladů) pro firmy, které byly zcela nebo částečně uzavřeny a kterým výrazně klesl odbyt. Kompenzace budou vypláceny na základě podmínek Programu Antivirus připraveného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další opatření jsou zaměřena na oblast daní. Obsahem tzv. Liberačního balíčku je plošné prominutí pokut za opožděné podání daňových přiznání a kontrolních hlášení, pozastavení EET, prominutí placení záloh na daň z příjmu, silniční daně, daně z nabytí nemovité věci atd.

Výrobní podniky zaměstnávající cizince mohou počítat s tím, že jim bude těmto pracovníkům prodloužena platnost oprávnění setrvat na území ČR, jakož i pracovní povolení a krátkodobá víza.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude podnikatelům poskytovat záruky na úvěry u komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Takto bude podpořeno na 10 000 podnikatelských projektů v objemu 30 miliard korun. Banka bude poskytovat i bezúročné úvěry na provozní financování pro malé a střední podniky. V současné době je v rámci programů COVID schválena podpora v celkovém objemu 1,6 miliardy Kč (přičemž COVID II z toho činí 1 miliardu Kč). Peníze se už podle informací z banky průběžně vyplácejí a na schválené podnikatelské žádosti bylo zatím vyplaceno 500 milionů Kč.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) připravila pro exportéry balíček služeb, který by měl omezit rizika při vývozu, zrychlit cash flow a zlepšit dostupnost úvěrů.

 Ministerstvo zahraničních věcí pak českým firmám nabízí bezplatné využívání zahraniční sítě zastupitelských úřadů a prostřednictvím svých agenturních kanceláří a jejich expertů také bezplatnou pomoc při řešení problémů vzniklých při realizaci zahraničních obchodních operací.

Prezident Svazu strojírenské technologie, který je současně i členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy a generálním a statutárním ředitelem akciové společnosti TOS Varnsdorf Ing. Jan Rýdl, MBA, shrnul ve svém vyjádření právě ty formy státních nástrojů k potlačení negativních dopadů pandemie koronaviru, které považuje pro podnikatelské subjekty v současné době za nejdůležitější:

„Přijetím rázných opatření vládou České republiky k potlačení šíření pandemie způsobené novým typem koronaviru se celá česká ekonomika dostala do zcela neznámé situace, kdy maximální prioritou se stala ochrana zdraví a životů občanů i za cenu dramatického omezení ekonomických, sociálních a kulturních aktivit. Jako podnikatelé rozumíme všem přijatým opatřením a chválíme vládu ČR za to, jak rychle a razantně k těmto nepopulárním krokům přistoupila. Nikdo dnes ale také nepochybuje o tom, že ekonomické dopady těchto opatření budou rovněž kolosální. Vítáme proto všechny vládní programy a iniciativy pro postupné oživení ekonomiky a co nejrychlejší návrat do normálního stavu.

 Jsem rád, že se poměrně rychle podařilo připravit programy finanční pomoci živnostníkům a malým a středním podnikům za podpory ČMZRB – COVID I. a COVID II., i když původní alokace zdrojů byla silně poddimenzována. S nadějí vyhlížím i připravovaný program s podporou EGAP určený větším podnikům nad 250 zaměstnanců, protože právě tyto podniky jsou páteří českého strojírenství.

 Z dnešního pohledu však za nejzásadnější formu podpory ze strany státu považuji nastartování programu ANTIVIRUS, v rámci kterého se podařilo zajistit účast státu na zachování pracovních míst, tedy známý „Kurzarbeit“. Tuto formu pomoci jsme se snažili u české vlády vyjednat už řadu let a až nyní se to podařilo. Zde vidím skutečně účinný nástroj, který řadě podniků může pomoci překonat složité období, aniž by byly nuceny sahat k redukci svých výrobních kapacit a k propouštění zaměstnanců. Tyto kroky by totiž pro ně znamenaly omezení možnosti rychlého návratu do plného výkonu, k němuž, jak pevně doufám, brzy dojde.“

 Vládní opatření, která mají za cíl omezit bezprostřední ekonomické dopady pandemie na situaci podniků a obyvatelstva, kladou a ještě budou klást enormní nároky na státní rozpočet. Jeho přepracovaný výhled počítá pro letošek zatím se schodkem 300 miliard Kč a s obdobným výhledem pracuje Ministerstvo financí ČR i pro rok 2021. Některé odhady připouštějí nárůst celkového deficitu až o 1 bilion Kč. Pak by zadlužení státu přesáhlo 2,6 bilionu korun. V tom není ovšem zahrnut růst zadlužení podniků a obyvatelstva.

Takový státní dluh je zjevně jen obtížně splatitelný. Jak se budou vyvíjet úroky z vydaných dluhopisů, které jsou jedním z nástrojů jeho vyrovnávání, nelze nyní předvídat, ale vzhledem k tomu, že na finanční trhy se bude se žádostí o půjčku obracet většina států, a řada z nich v řádově vyšších objemech, bude nutno zapomenout na nízké či dokonce záporné úrokové sazby. Pouhá obsluha státního dluhu, bez jeho splácení, by mohla vyžadovat 100 mld. Kč ročně. I to by však bylo pro dlouhodoběji oslabenou ekonomiku sotva únosné.

Globální ekonomika v čase pandemie

Dopad pandemie koronaviru na globální ekonomiku vedl k revizi původních prognóz. Ta současná předpokládá pokles globálního hrubého domácího produktu za rok 2020 o 2,8 %, s riziky dalšího snížení.

Předpokládá se, že ekonomika bude zablokována do května či června, podle situace v jednotlivých zemích. I když se tento předpoklad jeví ve srovnání se zkušenostmi z Číny spíše jako konzervativní, mohou se okolnosti změnit.

Odhaduje se, že v Číně klesl HDP v prvním čtvrtletí 2020 o 12 % proti stejnému období předchozího roku. Očekávalo se silné oživení ve druhém kvartálu, ale čínská ekonomika bude dále postižena velkými problémy ve zbytku světa. 

I když výpadky v některých zemích jsou méně závažné, obchodní průzkum a údaje o trhu práce za 2. čtvrtletí 2020 ukazují na prudký pokles aktivity ve většině zemí. Je pravděpodobný čtvrtletní pokles HDP v USA a eurozóně minimálně o 8 %. Celkově se očekává, že světový HDP poklesne asi o 7%.

V ekonomikách, na které se vztahuje výpadek hospodaření, začnou být během druhého čtvrtletí rušena nařízená omezení. V důsledku toho by se měl ve třetím čtvrtletí růst obnovit a ve čtvrtém čtvrtletí nabrat na tempu. Oživení však nebude stačit k vyrovnání ztrát z prvního pololetí 2020, takže světový HDP se za rok 2020 celkově sníží asi o 2,8 %, což je více než dvojnásobek poklesu v roce 2009 během globální finanční krize. Silnější vzestup se očekává pro rok 2021, o téměř 6 %. Tomu by měl napomoci mimo jiné i výrazný pokles cen ropy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.