Technický týdeník č. 6-7/2020

CECIMO v době koronavirové epidemie

Jako velká většina organizací s celoevropským dosahem reaguje i Evropská asociace průmyslu obráběcích strojů na současnou situaci způsobenou rozšířením nákazy koronavirem a vyzývá k akci výrobní společnosti hned na několika frontách.

První z nich je apel na strojírenské firmy, které mohou bezprostředně pomoci nemocnicím v nouzi.

„V těchto měsících a dnech, kdy všichni sledujeme nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 představující ohrožení veřejného zdraví čelí sektor zdravotnictví nebývalým výzvám“, říká ve svém prohlášení generální ředitel CECIMO Filip Geerts a pokračuje: „Vypuknutí viru způsobuje zejména závažný nedostatek strategického zdravotnického vybavení v nemocnicích nebo přinejmenším omezený přístup k jeho nezbytným částem, zejména k ventilům nebo ventilátorům“.

Evropská komise se již před časem obrátila na CECIMO s prosbou, aby vedení této evropské asociace adresovalo národním asociacím naléhavou výzvu, zda by členské firmy byly schopny pomoci při výrobě vybavení (například ventilů nebo ventilátorů), které nemocnicím chybějí vzhledem k bezprecedentně rychlému šíření choroby COVID-19 v Evropě. V důsledku toho se vedení CECIMO rozhodlo rozšířit výzvu na všechny výrobní společnosti, prostě na každého výrobce, který má možnost díky moderním technologiím pomoci pokrývat potřeby nemocnic v celé Evropě.

Reakce členů CECIMO i celé řady nečlenských výrobních společností byla velmi pozitivní. Mnoho firem, zejména z odvětví 3D tisku, již dobrovolně pomáhá nemocnicím a zdravotním střediskům tím, že nabízí a přizpůsobuje využití kapacit svého strojního vybavení potřebám nemocnic. CECIMO věří, že i odvětví aditivní výroby může velmi rychle poskytnout užitečná řešení. Dobrým příkladem je případ italské start-up firmy Isinnova, která nabídla svou tiskárnu nemocnici pro výrobu zdravotnických prostředků.

Vedení CECIMO si je plně vědomo skutečnosti, že z legislativního a regulativního hlediska existují určitá omezení, která mohou bránit plné implementaci takových rychlých řešení. Během tohoto krizového období by však členské státy měly zvážit možnost dočasného upuštění od některých požadavků směrnice o zdravotnických prostředcích v oblasti strategického zboží.

V tomto ohledu vítáme prohlášení francouzského komisaře EK Thierryho Bretona, do jehož portfolia spadají otázky vnitřního obchodu, v němž se tvrdí, že EK usnadní všem společnostem, které v této době pomáhají, překonat byrokratické bariéry a ochrání je před možnými právními komplikacemi. Komisař rovněž zdůraznil, že výrobní technologie by měly být zahrnuty do působnosti nového fondu zaměřeného na financování různých odvětví, jako je v této době právě zdravotnictví, pokud se vyskytne natolik naléhavá potřeba, jakou je v současné době krize spojená s pandemií.

"Já jsem přesvědčen, že výrobní odvětví může za pomoci nejmodernějších technologií sehrát důležitou roli při podpoře úsilí lékařů a dalších zdravotnických pracovníků uprostřed této nouzové situace," dodává Filip Geerts.

Jednotlivé výrobní společnosti, které se rozhodnou nabídnout svou pomoc, se mohou obrátit přímo na příslušné oddělení Operací civilní ochrany a humanitárních záchranných akcí Evropské komise (ECHO), kterým je nově vytvořené ústřední sběrné místo pro průmyslové nabídky: EU-COVID19-OFFERS-TO-ERCC @ ec. europa.eu.

Evropská komise mezitím také zpřístupnila zcela novou webovou stránku Evropské platformy pro spolupráci klastrů (ECCP): Portál odpovědi průmyslu na COVID-19: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus.

Portál byl vytvořen s cílem usnadnit interakci mezi členskými subjekty průmyslových klastrů a umožnit rychlé a přímé reakce uvnitř této komunity.

Jeho cíl je dvojí:

  • Slouží jako jednotné kontaktní místo, kde lze nalézt spolehlivé informace pro průmysl, zejména pak pro průmyslové klastry, o akcích a rozhodnutích Evropské komise a členských států EU, které mají v souvislosti se zdravotní krizí dopad na fungování vnitřního trhu EU.
  • Podporovat otevřené diskusní fórum, kde mohou aktéři nejrůznějších kampaní, zahájených v souvislosti s podporou evropského systému zdravotnictví, sdílet své zkušenosti, řešení, požadavky a nalézat odpovědi na aktuální otázky.

Veškeré iniciativy vycházející z jednotlivých průmyslových oborů jsou vítány, stejně jako relevantní informace a návrhy na řešení, které najdou na otevřeném fóru tohoto portálu své místo

Doporučení CECIMO pro evropské politiky: Uvolněte potenciál aditivní výroby pro boj proti COVID-19

Současný vývoj pandemie COVID-19 v Evropě způsobuje vážný nedostatek nezbytného zdravotnického vybavení, zejména v zemích s nejvyšším počtem nakažených pacientů.

Výbor CECIMO pro aditivní výrobu vstupoval do přímého kontaktu se společnostmi, které v čase naléhavé potřeby nabídly pomoc. Mnohé z nich však poukázaly na požadavky vyplývající z různých regulačních směrnic, které by mohly potenciálně zablokovat jejich okamžité kroky.

"Věřím, že odvětví aditivní výroby by mohlo poskytnout okamžitá řešení na podporu

úsilí zdravotnických pracovníků uprostřed této krizové situace. Je však v nejlepším zájmu všech Evropanů vyjasnit otázky kolem regulací, aby bylo možné postupovat rychle a způsobem, který by nebrzdil iniciativu výrobních společností,“ říká Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.

Proto CECIMO vyzývá evropské politiky:

  • Použijte oficiální vládní kanály ke sdělování jakýchkoli požadavků na 3D tisk částí, na šíření specifikace nezbytného spotřebního materiálu a všeho, co je pro jejich tisk potřebné společnostem, které o to požádají.
  • Vzdejme se dočasně požadavků směrnice o odpovědnosti za zdravotnické prostředky a výrobky, které by mohly omezit aktivity společností působících v oblasti aditivní výroby reagující na mimořádnou a naléhavou poptávku ze sféry zdravotnictví.
  • Poskytněme dočasná oprávnění k používání patentů na základní dodávky a služby, a to i bez souhlasu držitelů těchto patentů.
  • Vytvořme podmínky pro úzkou spolupráci s celními orgány s cílem urychlit schvalovací postupy pro dovoz / vývoz nezbytného spotřebního materiálu a / nebo hardwaru pro 3D tisk v rámci vnitřního trhu EU.
  • Sektor aditivní výroby by měl být urychleně zahrnut do seznamu základních hodnotových řetězců, jejichž fungování bude během krizového období v maximální míře podpořeno.
  • Vytvořte podmínky pro rychlejší a plynulejší přístup na trh pro nová nezbytná lékařská zařízení a ochranné prostředky poskytnutím dočasných certifikací v reakci na potřeby zdravotnických zařízení.

Dále vyzýváme evropské politiky, aby:

  • vypracovali a schválili rychlé přeprogramování evropských strukturálních fondů v souladu s nedávnými usneseními Evropského parlamentu. Tato akce by měla za cíl zlepšit poskytování zdravotnických služeb obecně, a především pak v odvětvích zapojených do procesu rychlého zásobování nemocnic a jiných zdravotnických zařízení
  • zajistili podmínky pro plynulé zásobování výrobních společností zapojených do výroby určené pro zdravotnictví potřebným materiálem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.