Technický týdeník č. 1/2020

Nejistoty globálního trhu: Geopolitické výzvy pro evropský průmysl obráběcích strojů

V současnosti jsou nejistoty jediným pravidlem, na které se lze spolehnout. Výhled globálních trhů může proto odradit i ty nejodvážnější výrobce a exportéry. Analýzy ekonomického prostředí nicméně ukazují, že navzdory velkým geopolitickým problémům, existuje v zahraničí mnoho příležitostí, kterých může sektor obráběcích strojů využít.

Dr. Roland Feichtl, bývalý prezident CECIMO, řekl, že „v roce 2019 zažíval trh výrobních strojů pozvolný pokles v důsledku rostoucích potíží na mezinárodní politické scéně“. Celkové zakázky ve druhém čtvrtletí roku 2019 poklesly o 19 % oproti čtvrtletí prvnímu a o 24 % proti hodnotám za druhý kvartál 2018. Průmyslová produkce v Evropě také čelila klesajícímu trendu, podobně jako ukazatel důvěry evropských výrobců. Ekonomické faktory jsou zřejmě již za bodem, kdy v návaznosti na geopolitické skutečnosti došlo k cyklické změně.

Jednou z nich byl nepochybně Brexit, který byl středobodem politických diskusí od června 2016. Britská výroba MT byla v CECIMO s hodnotou více jak 500 milionů euro (podíl 2,3 %) sedmou největší. Rovněž ve spotřebě MT byla Británie v rámci CECIMO na sedmém místě s podílem 4,2 % (730 milionů euro). Byla také s více než 560 miliony euro devátým největším exportérem. Tato čísla ukazují, že Velká Británie byla jedním ze základních kamenů seskupení CECIMO. Pokud vzniknou byrokratické překážky a budou zavedeny celní tarify mezi evropským a britským průmyslem MT, bude dopad na tento sektor jednoznačně negativní.

Bez ohledu na výsledek Brexitu, který se teď už jeví jako poměrně jasný, zůstane VB silným strategickým partnerem v rámci CECIMO, což bude napomáhat úsilí asociace zajistit, aby obchodování pokračovalo pokud možno plynule. EU se bude snažit zaručit volný pohyb průmyslových výrobků mezi jednotným trhem EU a UK. Krokem správným směrem je Generální exportní autorizace EU na určité duálně použitelné položky v EU a v UK. V případě tzv. tvrdého brexitu by ke stabilnímu řešení byla zapotřebí dohoda o odchodu s VB se širokým záběrem.

Světová ekonomika čelila též další výzvě - obchodní válce mezi USA a Čínou. Agresivní celní politika zhoršila obchodní vztahy mezi těmito dvěma zeměmi. Tarify postihly především čínské a americké zboží, ale působí i na zahraniční zákazníky CECIMO. V roce 2018 měli s Čínou významný obchodní přebytek jak výrobci ze zemí CECIMO (aktivní saldo 2,7 miliard euro), tak i ze Spojených států (1,7 miliard euro).

Další významný vliv má konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. V roce 2014 bylo Rusko sankcionováno ze strany USA a EU z důvodu politického zasahování do záležitostí sousední Ukrajiny. Tato opatření však neprošla diskusí a poškodila evropské podnikání, zejména aktivity společností obchodujících na ruském trhu s průmyslovými produkty. Rusko je v současnosti pátým největším exportním trhem s podílem 4,6 % z celkového exportu. V roce 2008 činil export do Ruska 10,7 % exportu zemí CECIMO, ale sankce tento podíl srazily na současnou úroveň.

Probíhající konflikt s Iránem přináší výrobcům MT také značné potíže. Export MT do Iránu se snížil od roku 2010, kdy dosáhl vrcholu (157,3 milionů euro), na pouhých 4,2 milionů euro v roce 2018. Omezení obchodu s duálně-použitelnými výrobky těžce postihlo obchodní potenciál výrobců CECIMO na iránském trhu a určitě budou zpomalovat přechod Iránu k ekonomice založené na výrobě.

V tomto kontextu chce CECIMO spolupracovat na zajištění transparentních obchodních vztahů s těmito i dalšími zeměmi a vyzývá EU, aby používala účinné nástroje, jež nebudou vážně narušovat pozici evropských výrobců MT na mezinárodním trhu. Vyrovnat se se současnými výzvami nebude snadné, ale CECIMO podpoří úsilí k jejich překonání.

Navzdory všemu, co bylo dosud řečeno, je na mezinárodní úrovni patrný politický vývoj, který může pro sektor MT představovat obchodní příležitosti. Evropská komise se zasloužila o uzavření jednání o nové obchodní dohodě s MERCOSUR, regionálním obchodním blokem sdružujícím Brazílii, Argentinu, Uruguay a Paraguay, a také s některými strategicky důležitými a exportně orientovanými státy, jako je Mexiko a Vietnam.

Pokud jde o Mercosur, dne 28. června 2019 dosáhli zástupci EU a jihoamerického obchodního sdružení politické shody o novém dvojstranném obchodním ujednání. Jedním z jeho hlavních principů je odstranění vysokých celních sazeb na klíčové průmyslové výrobky, jako jsou automobily (35 %), automobilní díly (14 – 18 %) a stroje (14 – 20 %). V roce 2018 měl vývoz zboží z EU do zemí Mercosur hodnotu 45 miliard euro a dovoz kolem 43 miliard. euro. Pokud bude dohoda po ratifikaci všemi státy implementována, můžeme očekávat podstatné zvýšení obchodních toků.

Mexiko je pro CECIMO čtvrtým největším exportním trhem s podílem na exportu v roce 2018 kolem 4,5 %. Vývoz CECIMO do Mexika významně roste: z 275 milionů euro v roce 2009 na více jak 592 milionů euro v roce 2018. Mexiko je členem sdružení NAFTA a, pokud obchodní dohoda zahrne principy dohodnuté v dubnu 2018, získá CECIMO přístup na celý severoamerický trh.

Pokud jde o Vietnam, smlouva o obchodu a investicích, podepsaná v červnu 2019, umožňuje evropským výrobcům přístup na trh, který je pro CECIMO svou hodnotou v pořadí na šestnáctém místě a pro EU je Vietnam druhým největším obchodním partnerem ze Společenství zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Potenciál tohoto trhu je jasný: zatímco v roce 2017 měl export MT do Vietnamu hodnotu 13 milionů euro, v roce 2018 dosáhl 139,4 milionu euro.

Cesta, kterou sleduje Evropská komise, by měla pokračovat dalšími legislativními kroky. Pan Marcus Burton, předseda Ekonomického výboru CECIMO, říká, že „CECIMO podporuje politickou linii Evropské komise pod vedením paní Von der Leyen, protože reflektuje komplexní obchodní strategii regionů EU, principy obchodního partnerství EU – USA a zejména reformu protekcionistických mechanismů a pravidel WTO“.

Kromě obchodních aktivit, ukazují firmy sdružené v členských asociacích CECIMO, jak průmyslové podnikání zlepšuje produktivitu investováním do pokročilých digitálních systémů a vysoce inovativních technologií, a to i v době, kdy se ekonomické perspektivy zdají být nejasné. CECIMO naléhá na EU, aby podporovala Průmysl 4.0 jasnou politikou a bránila se technofobním diskusím. Investice do nových technologií jsou klíčové pro budoucí úspěch, dokonce i v ekonomicky obtížném období.

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.