Svaz strojírenské technologie – zájmové sdružení (dříve Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky – zájmové sdružení) byl založen 22. června 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd.
Svaz byl založen zejména na podporu a ochranu společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70% produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a  měřidla.

Strategie SST pro období 2017 – 2021

 Podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií - podpora konkurenceschopnosti členských podniků SST.
- Využití inovované Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu oboru strojírenské výrobní techniky pro období 2015 – 2020, které zpracovala Technologická platforma   (TPSVT).
- Podpora členských podniků při získávání dotačních projektů (EU, MPO, TAČR atd.) ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, dále při jejich činnosti v projektech výzkumu a vývoje v  oblasti OS a TS a podpora spolupráce při využití výsledků těchto projektů.
- Organizování setkání technických a výrobních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
- Spolupráce při zpracování prognóz oboru OS a TS.
- Využití koncepce Průmysl 4.0.

Prosazování zájmů členských podniků SST v dialogu se státní správou a společenskými organizacemi v ČR
- Prosazování zájmů členů SST přímým dialogem se zástupci státní správy (MPO, MMR, MŠMT, CzechTrade, CzechInvest, HK ČR), společenských organizací, EU a mezinárodních institucí zejména v   oblastech: podpory exportu, podpory investic, technického vzdělávání, zvyšování produktivity práce, snižování personálních nákladů a zvyšování flexibility lidských zdrojů.
- Prosazování zájmů SST v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s ostatními svazy v ČR.

Podpora marketingových aktivit členských podniků
- Spolupráce s Veletrhy Brno, a.s. při zajišťování účasti členských podniků na MSV/IMT, zajištění doprovodného programu a mediální propagace MSV a IMT v ČR i v zahraničí.
- Spolupráce se SP, MPO a CzechTrade při výběru oficiálních účastí a společných výstav a veletrhů pro členské podniky SST a spolupráce s dalšími pořadateli a realizátory výstav a veletrhů.
- Účast SST na schválených výstavách a veletrzích, zastupování vybraných členských subjektů.
- Aktualizace webových stránek SST.
- Organizování a zajištění setkání obchodních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
- Pořádání tiskových konferencí (pro MSV/IMT a EMO).

Propagace oboru a členských podniků SST v mediích
- Mediální prezentace SST a členských subjektů v odborných časopisech, rozhlase, TV a také v zahraničních médiích (publikace zahraničních svazů).
- Vydávání časopisu SST 3 x ročně, sběr informací z odborných medií, CECIMO, Oxford Studies, Gardner Research, překlady.
- Organizování (spoluorganizování) konferencí propagujících obor.
- Každoroční vyhlašování členského podniku, který dosáhl největšího meziročního absolutního a relativního růstu objemu výroby.

 Aktivní spolupráce s CECIMO
- Propagace členských subjektů SST v materiálech publikovaných CECIMO.
- Spolupráce s CECIMO resp. s VDW a UCIMU při zajišťování účasti členských subjektů SST na EMO Hannover resp. EMO Milano.
- Spolupráce s národními svazy sdruženými v CECIMO.
- Účast na jednáních General Managers, General Assembly a doprovodných akcích CECIMO.
- Aktivní spolupráce v oblasti přípravy podkladů pro jednání CECIMO včetně výměny statistických dat.
- Sběr a předávání statistických dat pro CECIMO (Barometr, National activity form).

 Podpora rozvoje technického vzdělávání
- Komunikace se státní správou (MŠMT, MMR) a dalšími organizacemi v oblasti technického školství (učňovské, střední a vysoké školy).
- Spolupráce se členskými subjekty SST při provádění statistických šetření v této oblasti.
- Zapojení do projektů v rámci OPPI/OPPIK.
- Organizace soutěže studentů středních technických škol a učilišť v programování CNC strojů v rámci MSV/IMT Brno.
- Komunikace a spolupráce se středními školami a dalšími institucemi v rámci udržitelnosti v CNC programování.
- Prezentace výsledků práce studentů a doktorandů v časopise SST, MM a na MSV Brno.

Poskytování informačních služeb
- Zajištění statistických údajů o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě v ČR, v CECIMO a ve světě.
- Zpracování čtvrtletních studií o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě.
- Vydávání Zprávy o stavu oboru za předchozí rok k 31. 8. běžného roku.

Rozšiřování členské základny
- Usilovat o rozšiřování členské základny zejména o výrobce OS a TS a výrobce nástrojů.

Pro dosažení cíle strategie se předpokládá, že všichni členové SST budou v maximální míře využívat výše uvedené strategické aktivity a že se budou na dosažení cíle strategie významně podílet nezbytným úsilím o zvýšení objemu svých výrob (své konkurenceschop-nosti) a tak svého rozvoje a udržitelnosti.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.